Diensten - 578066-2020

01/12/2020    S234

Polen-Krakau: Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen, metalen containers en machines

2020/S 234-578066

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Postadres: ul. Prądnicka 80
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-202
Land: Polen
Contactpersoon: Edyta Skrzyszewska
E-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
Telefoon: +48 126142511
Fax: +48 126143486
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.szpitaljp2.krakow.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Całodobowa obsługa kotłowni, rezerwowej wymiennikowni, sieci i instalacji cieplnych, ciepła technologicznego

Referentienummer: DZ.271.71.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50500000 Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen, metalen containers en machines
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa eksploatacja i konserwacja urządzeń i wszystkich instalacji zespołu kotłowni i wymiennikowni c.w.u., sieci i instalacji wewnętrznych c.w.u. w obiektach do punktów poboru c.w.u., zewnętrznych sieci parowych i kondensatów, węzłów cieplnych u odbiorców pary oraz sieci zewnętrznych c.o. i instalacji wewnętrznych c.o., stacji uzdatniania wody i instalacji ciepła technologicznego oraz usuwanie awarii systemów cieplnych i awarii wodno-kanalizacyjnych w obiektach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 498 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50531100 Reparatie en onderhoud van boilers
50531200 Onderhoudsdiensten voor gastoestellen
50720000 Reparatie en onderhoud van centrale verwarming
50721000 Gebruiksklaarmaken van verwarmingsinstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba zamawiającego: ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa eksploatacja i konserwacja urządzeń i wszystkich instalacji zespołu kotłowni i wymiennikowni c.w.u., sieci i instalacji wewnętrznych c.w.u. w obiektach do punktów poboru c.w.u., zewnętrznych sieci parowych i kondensatów, węzłów cieplnych u odbiorców pary oraz sieci zewnętrznych c.o. i instalacji wewnętrznych c.o., stacji uzdatniania wody i instalacji ciepła technologicznego oraz usuwanie awarii systemów cieplnych i awarii wodno-kanalizacyjnych w obiektach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji na usunięte usterki / Weging: 5 %
Prijs - Weging: 95 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25 000,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się moment uznania rachunku bankowego zamawiającego. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 177-426967
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Całodobowa obsługa kotłowni, rezerwowej wymiennikowni, sieci i instalacji cieplnych, ciepła technologicznego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Montel Sp. z o.o.
Postadres: ul. Widok 35A/8
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-567
Land: Polen
E-mail: biuro@montel-krakow.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 500 220.78 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 498 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

— nie zawiera braków formalnych,

— uiszczono wpis.

Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020