Diensten - 578074-2020

01/12/2020    S234

Italië-Pompeï: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2020/S 234-578074

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Comune di Pompei
Plaats: Pompei
NUTS-code: ITF33 Napoli
Land: Italië
E-mail: finanziario@pec.comune.pompei.na.it
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.comune.pompei.na.it
Adres van het kopersprofiel: www.comune.pompei.na.it
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Affidamento triennale del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino — Affidamento triennale.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 192 862.95 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF33 Napoli
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino — Affidamento triennale.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Offerta economica / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 130-319251
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Affidamento triennale del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Archè soc. coop. a r. l.
Postadres: via Enrico Fermi 3
Plaats: Pompei
NUTS-code: ITF35 Salerno
Postcode: 84018
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 192 862.95 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale
Plaats: Napoli
Land: Italië
Internetadres: www.giustizia-amministrativa.it
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020