Diensten - 578082-2020

01/12/2020    S234

Italië-Venaria Reale: Huismeesterdiensten

2020/S 234-578082

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Consorzio delle residenze sabaude
Postadres: piazza della Repubblica 4
Plaats: Venaria Reale
NUTS-code: ITC11 Torino
Postcode: 10136
Land: Italië
E-mail: ufficio.gare@pec-lavenariareale.it
Internetadres(sen):
Hoofdadres: WWW.LAVENARIA.IT
Adres van het kopersprofiel: WWW.LAVENARIA.IT
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Beni culturali

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servizi di vigilanza armata e non armata e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti speciali, raccolta e trattamento valori, gestione casse e ingressi ai parcheggi presso il complesso museale

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98341140 Huismeesterdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizi di vigilanza armata e non armata e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti speciali, raccolta e trattamento valori, gestione casse e ingressi ai parcheggi presso il complesso museale della «Venaria Reale» e residenze sabaude.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 296 655.38 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC11 Torino
Voornaamste plaats van uitvoering:

Reggia di Venaria Reale.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizi di vigilanza armata e non armata e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti speciali, raccolta e trattamento valori, gestione casse e ingressi ai parcheggi presso il complesso museale della «Venaria reale» e residenze sabaude

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Offerta economica / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Rinnovo per anni due.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 197-478907
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RTI Allsystem SpA/Allsystem 1 srl/REAR soc. coop.
Plaats: Verrone
NUTS-code: ITC13 Biella
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Allsyste srl
Plaats: Verrone
NUTS-code: ITC13 Biella
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: REAR soc. coop
Plaats: Torino
NUTS-code: ITC11 Torino
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 218 946.62 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo del Piemonte
Plaats: Torino
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020