Diensten - 578089-2020

01/12/2020    S234

Italië-Valmadrera: Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis

2020/S 234-578089

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Silea SpA
Postadres: via Leonardo Vassena 6
Plaats: Valmadrera
NUTS-code: ITC43 Lecco
Postcode: 23868
Land: Italië
E-mail: appalti.sileaspa@pec.it
Telefoon: +39 0341204411
Fax: +39 0341583559
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sileaspa.it
Adres van het kopersprofiel: https://sileaspa.acquistitelematici.it
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: impresa pubblica
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: rifiuti

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servizio di trattamento/recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense EER 200108 (FORSU) — CIG: 8467207043

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513000 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Affidamento del servizio di trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense EER 200108 (FORSU) — Quantitativo annuo previsto: 3 000 t — prezzo a base d'asta EUR/ton. 85 — periodo di affidamento presumibilmente dal 1.1.2021 al 31.12.2021.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 372 351.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC43 Lecco
NUTS-code: ITC46 Bergamo
Voornaamste plaats van uitvoering:

Il luogo di svolgimento del servizio è la sede dell'impianto che si aggiudicherà l'appalto.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Affidamento del servizio di trattamento e recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense EER 200108 (FORSU) — Quantitativo annuo previsto: 3 000 t — prezzo a base d'asta EUR/ton. 85 — periodo di affidamento presumibilmente dal 1.1.2021 al 31.12.2021

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Si prevede proroga tecnica di 180 gg. nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Si rimanda ai documenti di gara.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 200-485551
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Servizio di trattamento/recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense EER 200108 (FORSU) — CIG: 8467207043.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Montello SpA
Plaats: Montello
NUTS-code: ITC46 Bergamo
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 433 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 372 351.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Si rimanda alla documentazione di gara.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR
Plaats: Milano
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: TAR
Plaats: Milano
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020