Diensten - 578093-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Tunari: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 234-578093

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Unitatea Militară 02384
Nationaal identificatienummer: 13683878
Postadres: Șoseaua de Centură nr. 44
Plaats: Tunari
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077180
Land: Roemenië
Contactpersoon: Emilia Arvat
E-mail: um02384@mapn.ro
Telefoon: +40 213516540
Fax: +40 213515539
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ddi.mapn.ro/
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de depozitare și eliminare deșeuri provenite din demolări

Referentienummer: A1403
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

UM 02384 Bucuresti intentioneaza sa incheie un acord-cadru de servicii de depozitare si eliminare deșeuri provenite din demolării (specificatii conform caietului de sarcini), pe o durata de patru ani, care va avea patru loturi.

Fiecărui lot îi este atribuită o zona/regiune de prestare a serviciului.

Ofertantii vor putea depune oferte pentru unul sau mai multe loturi, în funcție de zona/regiunea unde operatorul economic își desfășoara activitatea, in limita a max. 30 km.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 20 de zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, in a 12-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data-limita stabilita.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 12 555.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zona Constanța.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223 Constanţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Localitatea Năvodari, Judetul Constanta

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de depozitare si eliminare deșeuri provenite din demolări.

Transportul deseurilor la groapa ecologica va fi asigurat de catre beneficiar (conform specificatiilor din caietul de sarcini).

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: min. 100 tone-max. 10 000 tone.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: min. 30 tone-maximum 100 tone.

Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului-cadru: 15 000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: capacitate depozit (groapa) ecologica, in mc / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zona Buzău

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO222 Buzău
Voornaamste plaats van uitvoering:

Judetul Buzău.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de depozitare si eliminare deșeuri provenite din demolări.

Transportul deseurilor la groapa ecologica va fi asigurat de catre beneficiar (conform specificatiilor din caietul de sarcini).

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: min. 100 tone-max. 20 000 tone.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: min. 30 tone-maximum 100 tone.

Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului-cadru: 15 000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: capacitate depozit (groapa) ecologica, in mc / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zona Vrancea

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

Localitatea Focșani, județul Vrancea.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de depozitare si eliminare deșeuri provenite din demolări.

Transportul deseurilor la groapa ecologica va fi asigurat de catre beneficiar (conform specificatiilor din caietul de sarcini).

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: min. 10 000 tone-max. 45 000 tone.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: min. 1 000 tone-maximum 10 000 tone.

Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului-cadru: 1 500 000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: capacitate depozit (groapa) ecologica, in mc / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zona București

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul București.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de depozitare si eliminare deșeuri provenite din demolări.

Transportul deseurilor la groapa ecologica va fi asigurat de catre beneficiar (conform specificatiilor din caietul de sarcini).

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: min. 100 tone-max. 100 000 tone

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: min. 30 tone-maximum 100 tone.

Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului-cadru: 1 500 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: capacitate depozit (groapa) ecologica, in mc / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 092-220070
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A3908
Perceel nr.: 4
Benaming:

Zona București

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ecogreen Construct S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO25716944
Postadres: Intrarea Rozelor nr. 3
Plaats: Adunații-Copăceni
NUTS-code: RO314 Giurgiu
Postcode: 087005
Land: Roemenië
E-mail: eco.salubritate@gmail.com
Telefoon: +4 0736656411
Fax: +4 0246282290
Internetadres: https://preocupatideviitor.ro/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 250 000.00 RON
Laagste offerte: 28 500.00 RON / Hoogste offerte: 16 500 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A5202
Perceel nr.: 4
Benaming:

Zona București

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ecogreen Construct S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO25716944
Postadres: Intrarea Rozelor nr. 3
Plaats: Adunații-Copăceni
NUTS-code: RO314 Giurgiu
Postcode: 087005
Land: Roemenië
E-mail: eco.salubritate@gmail.com
Telefoon: +4 0736656411
Fax: +4 0246282290
Internetadres: https://preocupatideviitor.ro/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 500 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 555.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020