Diensten - 578095-2020

01/12/2020    S234

Polen-Warschau: Wasserij- en stomerijdiensten

2020/S 234-578095

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 015296322
Postadres: ul. Starościńska 1
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-516
Land: Polen
Contactpersoon: Karolina Aleksandrowicz-Kielak
E-mail: zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
Telefoon: +48 223794561
Fax: +48 223794543
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.amwkwatera.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usługi prania dla internatu przy ul. gen. de Gaulle’a 5 w Malborku w Oddziale Terenowym Pomorskim.

Referentienummer: BZP.DZN.124.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98310000 Wasserij- en stomerijdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prania dla internatu przy ul. gen. de Gaulle’a 5 w Malborku w Oddziale Terenowym Pomorskim.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 357 662.88 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

ul. gen. de Gaulle’a 5, Malbork

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prania dla internatu przy ul. gen. de Gaulle’a 5 w Malborku w Oddziale Terenowym Pomorskim.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 159-388277
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Świadczenie usługi prania dla internatu przy ul. gen. de Gaulle’a 5 w Malborku w Oddziale Terenowym Pomorskim

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Nationaal identificatienummer: 870514656
Postadres: ul. Żółkiewskiego 20/26
Plaats: Toruń
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postcode: 87-100
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Citonet-Pomorski Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 330490477
Postadres: Zabagno 18C
Plaats: Swarożyn
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-115
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Citonet-Bydgoszcz Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 090018731
Postadres: ul. Wyścigowa 7
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postcode: 85-740
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 413 347.97 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 357 662.88 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zgodnie z częścią XXIX SIWZ – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020