Diensten - 578102-2020

01/12/2020    S234

Italië-Catanzaro: Voorbereidende haalbaarheidsstudie en technologische demonstratie

2020/S 234-578102

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regione Calabria — Dipartimento infrastrutture, lavori pubblici, mobilità
Postadres: viale Europa — Cittadella regionale
Plaats: Catanzaro
NUTS-code: ITF63 Catanzaro
Postcode: 88100
Land: Italië
Contactpersoon: ing. Giuseppe Iiritano
E-mail: g.iiritano@regione.calabria.it
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.regione.calabria.it
Adres van het kopersprofiel: http://www.regione.calabria.it
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Serivzio di architettura e ingegneria per lavori collegamento multimodale stazione Lamezia Terme — aeroporto Lamezia Terme — CIG: 8254978F55

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73420000 Voorbereidende haalbaarheidsstudie en technologische demonstratie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Bando di gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di architettura e ingegneria per l’esecuzione di prestazioni relative al livello di approfondimento di progettazione di fattibilità tecnica ed economica del collegamento multimodale stazione Lamezia Terme — aeroporto Lamezia Terme, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 60 e 95, comma 3 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 155 117.45 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF63 Catanzaro
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bando di gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di architettura e ingegneria per l’esecuzione di prestazioni relative al livello di approfondimento di progettazione di fattibilità tecnica ed economica del collegamento multimodale stazione Lamezia Terme — aeroporto Lamezia Terme, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 60 e 95, comma 3 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 65
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tempo / Weging: 10
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 068-161974
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Servizio di architettura e ingegneria per lavori collegamento multimodale stazione Lamezia Terme — aeroporto Lamezia Terme.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RTI Ferrotramviaria engineering SpA (mandataria capogruppo)
Plaats: Bari
NUTS-code: ITF47 Bari
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 155 117.45 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale della Calabria
Plaats: Catanzaro
Land: Italië
Internetadres: www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/cagliari
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020