Diensten - 578105-2020

01/12/2020    S234

Polen-Radziejów: Verwijderen van vast stadsafval

2020/S 234-578105

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miasto Radziejów
Nationaal identificatienummer: B.271.5.2020
Postadres: 88-200
Plaats: Radziejów
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postcode: 88-210
Land: Polen
Contactpersoon: Karolina Kaniewska
E-mail: zp@umradziejow.pl
Telefoon: +48 542857123
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://umradziejow.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Referentienummer: B.271.5.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513200 Verwijderen van vast stadsafval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest:

a) wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu miasta Radziejów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

b) dostarczenie właścicielom nieruchomości pojemników oraz worków do zbiórki odpadów komunalnych, utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, oraz ich opróżnianie;

c) dostarczenie właścicielom nieruchomości, które są ogrzewane kotłem grzewczym na paliwo stałe worków do zbierania popiołu z palenisk domowych oraz ich odbieranie;

d) wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dalej zwany PSZOK) w pojemniki ich opróżnianie oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

e) ustawienie przy budynkach wielorodzinnych pojemników do zbiórki szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych, bio, odpadów zmieszanych tzw. dzwonów, ich opróżnianie, oraz wymiana, konserwacja lub naprawa – utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 278 924.71 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Radziejów, kujawsko-pomorskie, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

a) usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu miasta Radziejowa od właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

b) dostarczenie właścicielom nieruchomości, które są ogrzewane kotłem grzewczym na paliwo stałe worków do zbierania popiołu z palenisk domowych oraz ich odbieranie;

c) dostarczenie właścicielom nieruchomości pojemników i worków do zbiórki odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, opróżnianie, oraz wymiana na zgłoszenie Zamawiającego;

d) wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w pojemniki i wywóz zgromadzonych na terenie punktów odpadów, ich opróżnianie oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, wymiana na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego;

e) ustawienie przy budynkach wielorodzinnych pojemników do zbiórki szkła, papieru i tworzyw sztucznych oraz ich opróżnianie, wymiana, naprawa – utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

f) wstawienie we wskazanych 3 aptekach pojemników do zbiórki przeterminowanych leków i opróżnianie z częstotliwością nie powodującą przepełnienia tych pojemników;

g) wstawienie we wskazanych budynkach użyteczności publicznej 4 szt. pojemników do zbiórki zużytych baterii i opróżnianie ich z częstotliwością nie powodującą przepełnienia tych pojemników.

2. Przedmiot umowy został precyzyjnie określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 193-466849
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Radziejów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o.
Plaats: Włocławek
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postcode: 87-800
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 391 385.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy zostały przedstawione w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020