Diensten - 578111-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Karlstad: Cartografiediensten

2020/S 234-578111

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb)
Nationaal identificatienummer: 202100-5984
Postadres: MSB
Plaats: Karlstad
NUTS-code: SE311 Värmlands län
Postcode: 651 81
Land: Zweden
Contactpersoon: Carina Bulund
E-mail: carina.bulund@msb.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.msb.se
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Översiktlig stabilitetskartering Jämtlands län

Referentienummer: 20/64
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71354000 Cartografiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen avser översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden inom bebyggda områden för 8 kommuner inom Jämtlands län

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 842 750.00 SEK / Hoogste offerte: 4 644 470.00 SEK meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71222100 Karteringsdiensten voor stedelijke gebieden
71222200 Karteringsdiensten voor plattelandsgebieden
71354100 Digitale kartering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen avser översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden inom bebyggda områden för 8 kommuner inom Jämtlands län

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 182-438355
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Golder Associates AB
Nationaal identificatienummer: 556326-2418
Postadres: Box 20127
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 104 60
Land: Zweden
E-mail: kristina_rytterstrom@golder.se
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 842 750.00 SEK / Hoogste offerte: 4 644 470.00 SEK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Karlstad
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020