Diensten - 578118-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Sorsele: Serveren van maaltijden

2020/S 234-578118

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sorsele kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-2585
Postadres: Burevägen 4
Plaats: Sorsele
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 924 31
Land: Zweden
Contactpersoon: Ann Engberg
E-mail: ann.engberg@arvidsjaur.se
Telefoon: +46 960-15508
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://sorsele.se
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tjänster Blattnicksele förskola och skola

Referentienummer: UH-2020-21
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55320000 Serveren van maaltijden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Sorsele kommun inbjuder till anbudsgivninga vseende avtalsområdena erforderlig och fackmannamässig lokalvård, köksbiträde mottagningskök och fastighetsskötsel. Alla tre tjänsterna vid Blattnicksele förskola/skola.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 286 027.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Avtalsområde Lokalvård

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55320000 Serveren van maaltijden
90910000 Reinigingsdiensten
90919000 Reinigingsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur
98000000 Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten
98341130 Portiersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE3 NORRA SVERIGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sorsele kommun inbjuder till anbudsgivninga vseende avtalsområdena erforderlig och fackmannamässig lokalvård, köksbiträde mottagningskök och fastighetsskötsel. Alla tre tjänsterna vid Blattnicksele förskola/skola.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Avtalsområde Köksbiträde mottagningskök

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55320000 Serveren van maaltijden
90910000 Reinigingsdiensten
90919000 Reinigingsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur
98000000 Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten
98341130 Portiersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE3 NORRA SVERIGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sorsele kommun inbjuder till anbudsgivninga vseende avtalsområdena erforderlig och fackmannamässig lokalvård, köksbiträde mottagningskök och fastighetsskötsel. Alla tre tjänsterna vid Blattnicksele förskola/skola.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Avtalsområde Fastighetsskötsel

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55320000 Serveren van maaltijden
90910000 Reinigingsdiensten
90919000 Reinigingsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur
98000000 Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten
98341130 Portiersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE3 NORRA SVERIGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sorsele kommun inbjuder till anbudsgivninga vseende avtalsområdena erforderlig och fackmannamässig lokalvård, köksbiträde mottagningskök och fastighetsskötsel. Alla tre tjänsterna vid Blattnicksele förskola/skola.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 198-480145
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 1
Benaming:

Avtalsområde Lokalvård

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Städ & Serviceakuten i Västerbotten AB
Nationaal identificatienummer: 556926-5407
Postadres: Stationsvägen 5
Plaats: Stensele
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 923 41
Land: Zweden
E-mail: bogge@bolstad.nu
Telefoon: +46 951-584971
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 366 254.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 2
Benaming:

Avtalsområde Köksbiträde mottagningskök

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ViCKOM AB
Nationaal identificatienummer: 559083-8321
Postadres: Sandsjö 171
Plaats: Blattnicksele
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 924 92
Land: Zweden
E-mail: ojeryds.lantbruk@swipnet.se
Telefoon: +46 70-6739725
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 726 648.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 3
Benaming:

Avtalsområde Fastighetsskötsel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ViCKOM AB
Nationaal identificatienummer: 559083-8321
Postadres: Sandsjö 171
Plaats: Blattnicksele
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 924 92
Land: Zweden
E-mail: ojeryds.lantbruk@swipnet.se
Telefoon: +46 70-6739725
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 193 125.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadres: Box 193
Plaats: Umeå
Postcode: 901 05
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefoon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588
Internetadres: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020