Diensten - 578120-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Gotenburg: Bouwprojectenbeheer

2020/S 234-578120

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Akademiska Hus Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556459-9156
Postadres: Box 483
Plaats: Göteborg
NUTS-code: SE11 Stockholm
Postcode: 401 27
Land: Zweden
Contactpersoon: Elisabeth Norling
E-mail: Elisabeth.Karling@akademiskahus.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.akademiskahus.se
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Projektledare Frescati Västra Stockholm Universitet

Referentienummer: 20/162
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71541000 Bouwprojectenbeheer
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Akademiska Hus har under 2019 tagit fram en Fastighetsutvecklingsplan för Kräftriket och under 2018 en Utvecklingsplan för Frescati Hage. Planerna beskriver, illustrera och prioritera de projekt och aktiviteter som bildar målbilden för hur Akademiska Hus vill utveckla fastigheterna och byggnaderna de kommande åren. Därför behövs nu en projektledare för utredningar i tidigt skede.

Orientering om projektet och uppdraget

Syftet med denna upphandling är att konsulten ska ansvara för att tillvarata Akademiska Hus intressen avseende projektledare för Västra Frescati. För mer information, se bifogad AF, AUC.1.

Projektleda utredningar i tidigt skede inom fastigheter Norra Djurgården 1:44 och 1:45, kallade Kräftriket och Frescati Hage. Bedömd beläggning för projekt-ledning fram till 2020-12-31 ca 50 %.

Optioner på kommande skeden - Fortsatt utredningsskede- Detaljplaneskede- Programskede- Systemhandlingsskede- Bygghandlingsskede- Produktionsskede

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 050.00 SKK
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE11 Stockholm
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Akademiska Hus har under 2019 tagit fram en Fastighetsutvecklingsplan för Kräftriket och under 2018 en Utvecklingsplan för Frescati Hage. Planerna beskriver, illustrera och prioritera de projekt och aktiviteter som bildar målbilden för hur Akademiska Hus vill utveckla fastigheterna och byggnaderna de kommande åren. Därför behövs nu en projektledare för utredningar i tidigt skede.

Orientering om projektet och uppdraget

Syftet med denna upphandling är att konsulten ska ansvara för att tillvarata Akademiska Hus intressen avseende projektledare för Västra Frescati. För mer information, se bifogad AF, AUC.1.

Projektleda utredningar i tidigt skede inom fastigheter Norra Djurgården 1:44 och 1:45, kallade Kräftriket och Frescati Hage. Bedömd beläggning för projekt-ledning fram till 2020-12-31 ca 50 %.

Optioner på kommande skeden - Fortsatt utredningsskede- Detaljplaneskede- Programskede- Systemhandlingsskede- Bygghandlingsskede- Produktionsskede

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Kvalite kompetens / Weging: kompetens
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Se anbudsformulär

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 178-430089
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EBAB I STOCKHOLM AB
Nationaal identificatienummer: 556092-0075
Postadres: Box 7031
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE11 Stockholm
Postcode: 121 07
Land: Zweden
E-mail: anna.alfven@ebab.se
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 050.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Göteborg
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020