Diensten - 578124-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Dorotea: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2020/S 234-578124

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dorotea kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-2809
Postadres: Storgatan 42
Plaats: Dorotea
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 917 81
Land: Zweden
E-mail: jonas.lundstedt@arvidsjaur.se
Telefoon: +46 960-16556
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dorotea.se/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Slamtömning

Referentienummer: UH-2020-21
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dorotea kommun inbjuder er härmed att lämna anbud i enlighet med annonserade upphandlingsdokument. Upphandlingen omfattar slamtömning av kommunala avloppsanläggningar, grovrenscontainrar från avloppsreningsverk samt enskilda och samägda avloppsanläggningar inom Dorotea kommun.

Beställaren har för avsikt att teckna avtal med en (1) Leverantör.

Upphandlingen administreras av upphandlingsenheten vid Arvidsjaur kommun.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
90430000 Rioolwaterafvoerdiensten
90450000 Diensten voor behandeling van septische putten
90460000 Diensten voor het ledigen van beerputten of septische putten
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE3 NORRA SVERIGE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dorotea.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dorotea kommun inbjuder er härmed att lämna anbud i enlighet med annonserade upphandlingsdokument. Upphandlingen omfattar slamtömning av kommunala avloppsanläggningar, grovrenscontainrar från avloppsreningsverk samt enskilda och samägda avloppsanläggningar inom Dorotea kommun.

Beställaren har för avsikt att teckna avtal med en (1) Leverantör.

Upphandlingen administreras av upphandlingsenheten vid Arvidsjaur kommun.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 106-256791
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Slamtömning

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Connys Alltransporter Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556335-4934
Postadres: Risnäset 112
Plaats: Dorotea
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 917 32
Land: Zweden
E-mail: conny.johansson@ktv.dorotea.se
Telefoon: +46 706400874
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 997 818.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadres: Box 193
Plaats: Umeå
Postcode: 901 05
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefoon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588
Internetadres: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020