Diensten - 578128-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Bourg-lès-Valence: Diensten verleend door beroepsorganisaties

2020/S 234-578128

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Chambre d'agriculture de La Drôme
Postadres: 145 avenue Georges Brassens — CS 30 418
Plaats: Bourg-lès-Valence Cedex
NUTS-code: FRK AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Postcode: 26504
Land: Frankrijk
E-mail: myriam.parret@drome.chambagri.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.e-marchespublics.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Agriculture

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestation standistes salon agricole international Techetbio 2021

Referentienummer: 2020-03
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98112000 Diensten verleend door beroepsorganisaties
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Location de tentes et structures particulières pour salon.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 336 479.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tentes exposants et organisation

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98112000 Diensten verleend door beroepsorganisaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bourg-lès-Valence.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Location de tentes de type chapeau chinois pour salon international.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Note technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Salon international techetbio 2021.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Structures particulières

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98112000 Diensten verleend door beroepsorganisaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bourg-lès-Valence.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Location de stands particulier.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Note technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Salon international techetbio 2021.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 175-422951
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-03
Perceel nr.: 1
Benaming:

Tentes exposants et organisation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SARL Loc expo France
Postadres: rue Saint-Exupéry
Plaats: Sauvagnon
NUTS-code: FRK AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Postcode: 64230
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 229 062.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-03
Perceel nr.: 2
Benaming:

Structures particulières

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: De Boer Tentnt
Nationaal identificatienummer: b0406859867
Postadres: Industrieterrein Kanaal Noord 1303
Plaats: Brée
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 3930
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 107 416.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Grenoble
Postadres: 2 place Verdun
Plaats: Grenoble
Postcode: 38000
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020