Diensten - 578143-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Yutz: Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten

2020/S 234-578143

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CA Portes de France — Thionville
Nationaal identificatienummer: 24570136200015
Postadres: Hôtel de Communauté, Esp. Cormontaigne, 4 avenue Gabriel Lippmann, CS 30054
Plaats: Yutz
NUTS-code: FRF33 Moselle
Postcode: 57972
Land: Frankrijk
E-mail: marches.publics@agglo-thionville.fr
Telefoon: +33 382523236
Fax: +33 382523237
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.agglo-thionville.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Entretien préventif et correctif des cloches, horloges et vérification des paratonnerres des édifices cultuels de la Communauté d'agglomération Portes de France Thionville

Referentienummer: Pa20/102
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50800000 Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Forme de marché: à bons de commande avec minimum et maximum. Attribution d'un marché unique. Accord-cadre attribué à un seul opérateur économique.

L'accord-cadre est conclu pour une durée de quatre ans.

L'accord-cadre est conclu à compter du 1.1.2021 jusqu'au 31.12.2024.

Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément aux stipulations des pièces du marché.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 80 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
50432000 Reparatie en onderhoud van klokken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF33 Moselle
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Forme de marché: à bons de commande avec minimum et maximum. Attribution d'un marché unique. Accord-cadre attribué à un seul opérateur économique.

L'accord-cadre est conclu pour une durée de quatre ans.

L'accord-cadre est conclu à compter du 1.1.2021 jusqu'au 31.12.2024.

Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément aux stipulations des pièces du marché.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Conformément à la réglementation relative à la commande publique.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bodet_Campanaire
Postadres: 72 rue du Général de Gaulle
Plaats: Trémentines
NUTS-code: FRG02 Maine-et-Loire
Postcode: 49340
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Le montant minimal est de 20 000,00 EUR HT.

Le montant maximal est de 80 000,00 EUR HT.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Strasbourg
Postadres: 31 avenue de la Paix
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67070
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Telefoon: +33 388212323
Fax: +33 388364466
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Comité consultatif interrégional de règlement amiable de Nancy
Postadres: 1 rue du Préfet Claude Erignac
Plaats: Nancy
Postcode: 54038
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 383342771
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal de Strasbourg
Postadres: 31 avenue de la Paix
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67070
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Telefoon: +33 388212323
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020