Építési beruházás - 578146-2018

29/12/2018    S250

Magyarország-Szeged: Gázvezetékek építése

2018/S 250-578146

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_73911197
Postai cím: Pulcz Utca 44.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mikle-Baráth Miklós
E-mail: mikle-barath.miklos@nkm.energy
Telefon: +36 302390474
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.nkmedgazhalozat.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000922092018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000922092018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gázhálózat rekonstrukció

Hivatkozási szám: EKR000922092018
II.1.2)Fő CPV-kód
45231220 Gázvezetékek építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő szolgáltatási területén található földgáz elosztóvezetékeken végzendő rekonstrukciós munkákra, valamint rövid acél szakaszok és fogyasztói főelzárók cseréjéhez kapcsolódó alépítményi földmunkák elvégzésére a közbeszerzési műszaki leírásban előírtak valamint az az ajánlatkérő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.

A rekonstrukciós munkák az alábbi feladat típusokat tartalmazzák:

— Egybefüggő acél vezetékek cseréje,

— Gázfogadó állomások telepítése, amely magába foglalja a kapcsolódó vezetékcserét a kerítésen belül, bontási munkák, alapozási munkák és villámvédelmi rendszer telepítési munkák,

— Szakaszoló elzárók cseréje,

— Rövid acél szakaszok cseréje,

— Fogyasztói főelzáró berendezések cseréje.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45231100 Csővezeték általános építési munkái
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő szolgáltatási (Északi, Déli, Keleti Gázüzem) területén. A szolgáltatási terület pontos meghatározását a szerződéstervezet és a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Gázhálózaton végzett rekonstrukciós munkák az alábbiak szerint:

1. Különböző átmérőjű és nyomásfokozatú PE anyagú gázelosztó vezetékek és azokkal együtt épülő leágazó elosztóvezetékek alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények) és felépítményi (technológiai szerelés és hegesztés) munkáinak elvégzése a megrendelő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.

2. Gázfogadó állomások telepítése, amely magába foglalja a kapcsolódó vezetékcserét a kerítésen belül, bontási munkák, alapozási munkák és villámvédelmi rendszer telepítési munkák,

3. Különböző átmérőjű és nyomásfokozatú szakaszoló elzárók cseréje (az elzárókat társaságunk biztosítja),

4. Különböző átmérőjű és nyomásfokozatú rövid acél szakaszok cseréje PE anyagú gázelosztó vezetékre,

5. Fogyasztói főelzáró berendezések cseréje,

Tervezett mennyiségek a keretszerződés teljes időtartama alatt:

NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. működési területén várhatóan évente 30 000 fm alépítményi és felépítményi munkákat egyaránt tartalmazó gázelosztó-vezeték felújítási munka, évente 30 db gázfogadó állomás telepítése, továbbá évente 300 db fogyasztói főelzáró és 105 db szakaszoló elzáró csere, valamint 1175 db rövid acél vezetékszakasz cseréje.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy itt megadott mennyiséget (fm, db) tájékoztató jellegűek, azoktól

Ajánlatkérő a keretszerződés során eltérhet.

A keretszerződés keretösszege nettó 16 000 000 000,- HUF + ÁFA,

Opció: a keretszerződés keretösszegétől ajánlatkérő + 30 %-kal eltérhet.

A munka pontos leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza, valamint arra Ajánlatkérő technológiai utasításaiban és segédletében foglaltak az irányadóak. A dokumentumok a társaság internetes honlapján, a tervezői és kivitelezői segédletek menüpontban leírtak szerint díjmentesen letölthetőek (https://www.nkmedgazhalozat.hu/tervezok-es-kivitelezok/tervezoi-kivitelezoi-segedletek.php).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M/2.1. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő) (max. 5 fő) (PE hegesztő szakember) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M/2.2. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő) (max. 5 fő) (acél hegesztő szakember) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M/2.3. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek (fő) (max. 5 fő) (MV-GO) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M/2.4. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő) (max. 3 fő) (munkairányító PE vizsgával) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M/2.5. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő) (max. 25 fő) (Többlet földmunkások száma) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés időtartamát ajánlatkérő jogosult 6 hónappal meghosszabbítani, amelyről legkésőbb a keretszerződés lejárta előtt két hónappal írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A keretszerződés keretösszege nettó 16 000 000 000,- HUF + ÁFA, melytől ajánlatkérő + 30 %-kal eltérhet.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a keretszerződés alapján történő egyedi megrendelések során Ajánlatkérő az egyedi megrendelésben fogja meghatározni a konkrét munka teljesítésének határidejét.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A kizáró okok fenn nem állását ajánlattevő, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő -adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c)-e), g-q) pontja, illetve a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. § alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedéseket rövid leírását a formanyomtatványon feltüntetni. A hivatkozott jogerős határozatot csatolni kell.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelmények.

1) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.

Igazolás módja.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményeknek.

Az 1) pont szerinti nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazolódokumentum benyújtásával szükséges igazolni.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok és az alkalmassági követelmények 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezetében foglalt igazolására.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Felhívjuk a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az (közös) ajánlattevőnek valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek-az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Az EEKD-t a Korm. rendelet 5-7. § alapján kell kitölteni.

AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint AK az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt igazolására.

P1) A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évről szóló számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját. Amennyiben beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P1) követelmény szerinti dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmények és igazolási módok helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

P/2) A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P/3) A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlattevő csatolja a jelen közbeszerzési eljárás tárgyára is kiterjedő szakmai felelősségbiztosítási kötvényét, valamint az utolsó esedékes díjrészlet befizetését igazoló dokumentumot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a P/2 és P/3 alkalmassági követelménynek

Együttesen is megfelelhetnek, a P/1 alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha annak

Közülük egy megfelel.

AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (6)-(7) bekezdéseiben foglaltak

Alkalmazására, illetve a Kbt. 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.

Felhívjuk a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2), 13.§ (3) és (4) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évről szóló számviteli jogszabályok szerinti beszámolója szerint az adózott eredménye egynél többször negatív volt.

Ha az ajánlattevő P1) követelmény szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

Ebben az esetben alkalmatlan ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele nem éri el 3 300 000 000 HUF összeget,

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes nettó árbevétele összesen nem érte el a 3 300 000 000 HUF-ot.

P3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 000 000 000,- HUF/év fedezeti értékű, a jelen eljárás szerinti tevékenységre kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással.

A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AT-nek (közös ajánlattevőnek) - valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az alkalm. köv-ek előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az érintett gazdasági szereplőnek (AT, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Ha AT az előírt alkalm. köv-nek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKDt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkam.-i feltételek vonatk-ban csak arról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ATk mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Az EEKD-t a Korm. rendelet 5-7. § alapján kell kitölteni.

AK a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltak szerint jár el.

AK Kbt. 69. § (4) bek. szerint jár el. AK a legkedvezőbbnek tekinthető ATt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalm. köv-ek Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt igazolására.

M/1. A R. 21. § (2) a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésére szolgáló, a R. 22. § (3) szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven (96 hónapon) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Bef. alatt a műszaki átadás-átvétel időpontja értendő.

A becsatolt ref. igazolásnak tartalmaznia kell valamennyi, az alk. megítéléshez szükséges köv. teljesülését.

Ha a ref.munkát az AT/AV/más szervezet közös ATként/ALként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az AT/AV/más szervezet saját teljesítése fogadható el, azzal, hogy AK alkalmazza a R. 22. § (5) bekt.

M/2. Azon szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük vagy képz.-ük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, az előírt (szak)vizsgát igazoló dokum. (hegesztési bizonyítvány) csatolása akiket be von a teljesítésbe.

Ha a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatának, továbbá a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat szakmai CV-vel történő igazolása nem szükséges.

Ha a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, csatolandó a szakember végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. Csatolandó továbbá szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.

M/3. a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, gépek rendelkezésre állásának igazolására csatolni kell valamennyi eszköz esetén a tulajdonjogot, vagy bérleti vagy használati jogot igazoló dokumentumokat

M/4. A felhívás feladását megelőző 12 hónapban a statisztikai állományi létszámáról és a vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatással.

M/5. ISO 9001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy a r.21. § (2) bek. c) szerinti ezzel egyenértékű egyéb tanúsítvány, vagy az egyenértékű rendszerek egyéb bizonyítékai (intézkedések leírása).

M/6. ISO 14001:2004 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy a r.21. § (2) bek. f) szerinti ezzel egyenértékű egyéb tanúsítvány, vagy az egyenértékű rendszerek egyéb bizonyítékai (intézkedések leírása).

M/7. OHSAS18001:2007, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy a r. 24. § (3) bek. szerinti ezzel egyenértékű egyéb tanúsítvány, vagy az egyenértékű rendszerek egyéb bizonyítékai (intézkedések leírása).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített, de legfeljebb 8 éven belüli megkezdett, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább 30 000 fm alépítményi és felépítményi munkákat egyaránt tartalmazó gázelosztó-vezeték felújítási és/vagy építési referenciával.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M/2.1. 5 fő PE hegesztő, akik rendelkeznek legalább középfokú végzettséggel és az MSZ EN 13067:2013 szabvány szerint érvényes hegesztői minősítési bizonyítvánnyal.

A hegesztési minősítési bizonyítványban az igazolt hegesztés kelte nem lehet az ajánlattételi határidő lejártától számított hat hónapnál régebbi.

M/2.2. 5 fő acél hegesztő, akik rendelkeznek az MSZ EN ISO 9606-1:2014 (vagy azzal egyenértékű, de nem vállalati belső minősítés szerint) szabvány szerinti érvényes hegesztői minősítési bizonyítvánnyal.

A hegesztési minősítési bizonyítványban az igazolt hegesztés kelte nem lehet az ajánlattételi határidő lejártától számított hat hónapnál régebbi.

M/2.3. 3 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-GO kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel.

M/2.4. 3 fő munkairányító, aki rendelkezik PE vezetéképítés irányítói vizsgával vagy legalább középfokú műszaki végzettséggel és gázelosztó vezeték munkairányítás területén legalább két év szakmai gyakorlattal.

M/2.5. 5 fő földmunkással.

M/2.6. 2 fő, a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

Az M/2. pontban felsorolt szakemberek esetében

— az M/2.6 pont szerinti szakértelmet az M/2.1-M/2.4 pont szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakemberekkel is igazolhatja ajánlattevő,

— az M/2.4 pont szerinti szakértelmet az M/.2.1 - M/2.3 pont szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakemberekkel is igazolhatja ajánlattevő.

Azzal, hogy az M/2. alkalmassági követelmény keretében összesen legalább 18 fő megajánlása szükséges.

Folytatás a VI.4.3) pontban!

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Kötbér:

Késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér

Jótállás: a gázelosztó vezetékekre 12 hónap, burkolt utakra a mindenkor hatályos jogszabályi előírás alapján jelenleg: 36 hónap)

Biztosíték:

— teljesítési: a szerződéses keretösszeg 3 %-a,

— jólteljesítési: az eseti megrendelés szerinti vállalkozói díj 5 %-a.

Kbt. 134. § (5) szerint az ajánlatban kell nyilatkozni a biztosítékokról. Nyertes ajánlattevőnek Kbt. 134. § (6) a)szerinti módon a Kbt. 134. § betartásával kell a biztosítékokat nyújtania.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő előleget a mindenkori közbeszerzési jogszabályok által előírt kötelező mértékben biztosít. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk 6:130. § (1) és (2) bek.,a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bek., és alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. és 32/B. § -ai szerint történik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja nyertes ajánlattevő(k) részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/02/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 02/04/2019
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 01/02/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Felhívjuk az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a tárgyi eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra. Az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

2) A csatolandó iratokat a Dokumentáció II. fejezete tartalmazza.

3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett csatolt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66. § (2) bek]

4) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek alapján felolvasólapot kell tartalmaznia,

5) Ajánlatkérő a P1-3)., illetve M1-7), alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

6) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján a legjobb ár-érték arány bírálati szempontja szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az a módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Ajánlati ár (Nettó HUF) részszempont: fordított arányosítás a dokumentációban foglalt képlet szerint (az ajánlatkérő számára legkedvezőbb értékű ajánlat kap 10 pontot, a többi arányosan kevesebbet).

1-5. minőségi értékelési résszempont esetén egyenes arányosítás a dokumentációban foglalt képlet szerint (az ajánlatkérő számára legkedvezőbb értékű ajánlat kap 10 pontot, a többi arányosan kevesebbet).

Az egyes értékelési részszempontokkal kapcsolatos követelményeket a dokumentáció tartalmazza.

7) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-ben foglaltakat.

8) Az ajánlati árat az Árazatlan Költségvetés kitöltésével kell megadni.

9) Ajánlatkérő nem biztosítja az alternatív ajánlattételt. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást a KD I.6.2 szerinti tartalommal.

10) Nyertes ajánlattevőnek a munkakezdés időpontjára rendelkeznie kell minimum 500 000 000 HUF/év és 100 000 000 HUF/kár fedezeti összegű, CAR rendszerű, építési szerelési tevékenységre szóló felelősségbiztosítással. Az érvényes felelősségbiztosítási szerződés bemutatásának elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

11) Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel az alábbiakra: a ténylegesen szükséges munkák mennyisége előzetesen nem ismert. A kivitelezés területrészekre bontása azért sem kedvező Ajánlatkérő számára, mivel így a keretösszeg terhére tetszőleges arányban tud megrendelni a II.2.4. pont szerinti munkákat, tervezéssel vagy anélkül, amelyeket előre nem tud számszerűsíteni és így a keret összeget sem tudja ezek arányában megbontani, így sem gazdasági, sem munkaszervezési, sem pedig műszaki indokok nem állnak fenn, amelyek a részekre történő ajánlattételt lehetővé tennék.

12) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

13) FAKSZ: dr. Takács Éva (lajstromszám: 00526), dr. Elek Anikó (00550)

14) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás ajánlattevőnek erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolnia.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

AF III.1.3) pont folytatása:

M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az legalább az alábbi eszközökkel:

a) PE anyagú gázvezetékek technológiai munkáihoz szükséges 3 db DN 160 - DN 315 méret tartományú hegesztések elvégzésére alkalmas, érvényes minősítéssel rendelkező CNC tompahegesztő berendezés,

b) PE anyagú gázvezetékek technológiai munkáihoz szükséges 3 db érvényes minősítéssel rendelkező tokos hegesztő berendezés DN20 - D110 mérettartományú nyereg, és tokos profilkészlettel,

c) PE anyagú gázvezetékek technológiai munkáihoz szükséges 3 db DN 20 - DN 315 méret tartományú hegesztések elvégzésére alkalmas, érvényes minősítéssel rendelkező elektrofitting hegesztő berendezés,

d) 3 db - minimum 230V; 3,4 KVA névleges teljesítményű robbanómotoros áramfejlesztő,

e) 3 db - minimum 49 kW teljesítményű burkolatbontásra is alkalmas gumikerekű, vagy gumilánctalpas robbanómotoros kotró, borostyán sárga villogóval, beton törőfejjel, és a hozzá tartozó legalább 1 db 40 cm, legalább 1 db 60 cm, legalább 1 db 80 cm szélességű árokásó kanállal (az egyik kanálnak rendelkeznie kell bontó karmokkal),

f) 5 db hegesztő inverter,

g) 2 db érvényes felülvizsgálattal rendelkező, regiszteres nyomáspróba ellenőrző műszer,

h) 2 db minimum 6 bar-os nyomást biztosító robbanómotoros légkompresszor,

i) 2 db irányított fúróberendezés

j) 1 db minimum 50 t teherbírású autódaru

k) 1 db aszfalt finisher ((legalább 2,5 m terítési szélességű)

l) 1 db aszfaltmaró ((legalább 0,6 m marási szélességű)

m) 1 db trailer minimum 20 t teherbírású

n) 1 db minimum 20 t teherbírású tehergépjármű

o) 1 db csőhasító berendezés

p) 3 db útfúró rakéta (40-130 m hatótávolságú)

q) 3 db, minimum 10 kW teljesítményű gumikerekű, vagy gumilánctalpas robbanómotoros kotró, borostyán sárga villogóval, beton törőfejjel, és a hozzá tartozó legalább 1 db 40 cm szélességű árokásó kanállal (a kanálnak rendelkeznie kell bontó karmokkal),

r) 3 db, minimum 3 kW teljesítményű robbanómotoros (keményfém vágó élű) aszfaltvágógép, amely rendelkezik vizes vágókorong hűtéssel

s) 3 db és minimum 1,5 kW teljesítményű padkahenger vagy vibrodöngölő

t) 3 db és minimum 3,5 t teherbírású teher-, vagy kisteher gépjármű önrakodós daruval

u) 3 db és minimum 3 kW teljesítményű zagyszivattyú (erősen szennyezett víz szállításához),

M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző egy évben (12 hónap) statisztikai létszáma fizikai munkás tekintetében nem éri el a 50 főt, a vezető tisztségviselők tekintetben pedig a 3 főt.

M/5, M/6 és M/7: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik .a felhívás tárgyának megfelelő, illetve azt is magába foglaló tevékenységi körre vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, minőségirányítási rendszer tanúsítására jogosított független szervezet által kiállított, érvényes, az ISO 9001 szabványnak megfelelő, és az ISO 14001:2004 szabvány szerinti és OHSAS18001:2007 foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási rendszerre vonatkozó minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy egyénértékű tanúsítvánnyal, továbbá az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb írásbeli bizonyítékaival.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/12/2018