Diensten - 578153-2020

01/12/2020    S234

Luxemburg-Luxemburg: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 234-578153

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Caisse nationale de santé
Postadres: 125, route d'Esch
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-1471
Land: Luxemburg
E-mail: moa.cns@secu.lu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://cns.public.lu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre commun de la sécurité sociale
Postadres: 125, route d'Esch
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU00 Luxembourg
Postcode: L-1471
Land: Luxemburg
E-mail: jacques.kirsch@secu.lu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ccss.public.lu/fr.html
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mise en place d’un système de gestion de règles métier pour les besoins de l’assurance maladie-maternité

Referentienummer: 2001282
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La CNS entend se doter d’un Système de gestion de règles métier (SGRM) en vue d’une gestion uniforme, cohérente, efficiente et adaptable de l’ensemble des règles métier qui sont à la base de la logique décisionnelle implémentée dans ses différentes applications informatiques. L’objectif principal, qui représentera une obligation contractuelle essentielle du futur cocontractant, est de disposer d’un environnement d’édition des règles directement utilisable par des experts métier sans compétences informatiques particulières.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 196 183.20 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La CNS entend se doter d’un Système de gestion de règles métier (SGRM) en vue d’une gestion uniforme, cohérente, efficiente et adaptable de l’ensemble des règles métier qui sont à la base de la logique décisionnelle implémentée dans ses différentes applications informatiques. L’objectif principal, qui représentera une obligation contractuelle essentielle du futur cocontractant, est de disposer d’un environnement d’édition des règles directement utilisable par des experts métier sans compétences informatiques particulières.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Mérites techniques de l’offre / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 153-374896
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Numéro de référence: 2001282
Benaming:

Mise en place d’un système de gestion de règles métier pour les besoins de l’assurance maladie-maternité

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IBM Luxembourg SARL
Postadres: 23-25, rue du Puits Romain
Plaats: Bertrange
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-8070
Land: Luxemburg
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 196 183.20 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 196 183.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Juridictions administratives
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020