Diensten - 578171-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Roquebrune-sur-Argens: Telecommunicatiediensten

2020/S 234-578171

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Roquebrune-sur-Argens
Postadres: Hôtel de Ville, rue Grande André Cabasse
Plaats: Roquebrune-sur-Argens
NUTS-code: FRL05 Var
Postcode: 83520
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Y Gnerucci, adjoint délégué, service des marchés publics
E-mail: marchespublics@mairie-roquebrune-argens.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.marchespublics@mairie-roquebrune-argens.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.ville-roquebrune-argens.e-marchespublics.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Services de communications électroniques pour la ville de Roquebrune-sur-Argens

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000 Telecommunicatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Services de communications électroniques:

— lot 1: raccordements téléphoniques tous types — acheminement du trafic téléphonique entrant et sortant Trunk SIP sur lien indépendant;

— lot 2: services et terminaux de mobilité;

— lot 3: services d'accès à internet — liens d'interconnexion (point à point ou VPN) — trunk SIP sur liens DATA mutualisés.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 600 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Raccordements téléphoniques tous types — acheminement du trafic téléphonique entrant et sortant — Trunk SIP sur lien indépendant

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64200000 Telecommunicatiediensten
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 1:

— raccordements téléphoniques tous types,

— acheminement du trafic téléphonique entrant et sortant,

— Trunk SIP sur lien indépendant.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Services et terminaux de mobilité

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64200000 Telecommunicatiediensten
64212000 Mobieletelefoondiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Services et terminaux de mobilité.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Services d'accès à internet — liens d'interconnexion (point à point ou VPN) — Trunk SIP sur liens DATA mutualisés

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64200000 Telecommunicatiediensten
64221000 Interconnectiediensten
32412110 Internetnetwerk
72411000 Internetproviders (ISP)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— services d'accès à internet,

— liens d'interconnexion (point à point ou VPN),

— Trunk SIP sur liens DATA mutualisés.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 074-176483
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20/014
Perceel nr.: 1
Benaming:

Raccordements téléphoniques tous types — acheminement du trafic téléphonique entrant et sortant — trunk SIP sur lien indépendant

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stella Télécom SAS
Postadres: 245 route des Lucioles
Plaats: Valbonne
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 06560
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 640 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20/015
Perceel nr.: 2
Benaming:

Services et terminaux de mobilité

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bouygues Télécom
Postadres: 13-15 avenue du Maréchal Juin
Plaats: Meudon-la-Forêt Cedex
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 92366
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 520 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20/016
Perceel nr.: 3
Benaming:

Services d'accès à internet — liens d'interconnexion (point à point ou VPN) — Trunk SIP sur liens DATA mutualisés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Orange
Postadres: 305 rue Maurice Aicardi Lejard
Plaats: Aix-en-Provence Cedex 2
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 13098
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 440 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Toulon
Postadres: 5 rue Racine
Plaats: Toulon
Postcode: 83000
Land: Frankrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Toulon
Postadres: 5 rue Racine
Plaats: Toulon
Postcode: 83000
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020