Diensten - 578185-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Le Luc-en-Provence: Verstrekken van schoolmaaltijden

2020/S 234-578185

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune Le Luc
Postadres: Hôtel de Ville, 3 place de la Liberté
Plaats: Le Luc-en-Provence
NUTS-code: FRL05 Var
Postcode: 83340
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Monsieur le maire
E-mail: k.abbad@mairie-leluc.fr
Telefoon: +33 494500100
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mairie-leluc.com
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-securises.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestation de fabrication et livraison de repas en liaison froide dans les restaurants scolaires et de loisirs

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55523100 Verstrekken van schoolmaaltijden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestation de fabrication et livraison de repas en liaison froide dans les restaurants scolaires et de loisirs. l'accord-cadre à bons de commande mono-attributaire sera conclu avec un minimum annuel de 100 000 EUR HT et sans montant maximal.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 057 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55523100 Verstrekken van schoolmaaltijden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05 Var
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ville du Luc-en-Provence, 3 place de la Liberté, 83340, Le Luc-en-Provence.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La ville du Luc-en-Provence renouvelle son accord-cadre mono-attributaire à bons de commande de prestation de fabrication et livraison de repas en liaison froide dans les restaurants scolaires et de loisirs.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 170-411496
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2006
Benaming:

Prestation de fabrication et livraison de repas en liaison froide dans les restaurants scolaires et de loisirs

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Société française de restauration et service
Nationaal identificatienummer: 338 253 131 10
Postadres: 6 rue de la Redoute
Plaats: Guyancourt
NUTS-code: FRL05 Var
Postcode: 78043
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 057 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 941 042.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Toulon
Postadres: 5 rue de Racine
Plaats: Toulon
Postcode: 83000
Land: Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges
Postadres: Secrétariat général pour les affaires, place Félix-Baret, CS 80001
Plaats: Marseille
Postcode: 13282
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020