Diensten - 578191-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Reiniging van gebouwen

2020/S 234-578191

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Deutsche Bundesbank, Beschaffungszentrum
Postadres: Taunusanlage 5
Plaats: Frankfurt am Main
NUTS-code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postcode: 60329
Land: Duitsland
E-mail: beschaffungszentrum@bundesbank.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bundesbank.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Interimsweise Unterhaltsreinigung und Tagesreinigungskraft Deutsche Bundesbank, Filiale Nürnberg

Referentienummer: 20-0007491
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Interimsbeauftragung über die Unterhaltsreinigung und Tagesreinigungskraft der Deutschen Bundesbank, Filiale Nürnberg.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE254 Nürnberg, Kreisfreie Stadt
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Interimsbeauftragung über die Unterhaltsreinigung und Tagesreinigungskraft für die Deutsche Bundesbank, Filiale Nürnberg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Direktvergabe an den bereits im Gebäude für den Bereich Glasreinigung tätigen Dienstleister interimsweise für 2 Jahre, da der Vertrag mit dem bisherigen Dienstleister vorzeitig gekündigt werden musste und das Gebäude weiter gereinigt werden muss um die Hygiene, insbesondere zur Zeit der Corona-Pandemie, in einem Öffentlichen Gebäude aufrecht zu erhalten. Ein neues Vergabeverfahren kann in der Kürze der Zeit nicht durchgeführt werden und die Marktlage für Reinigungsarbeiten ist zur Zeit sehr angespannt.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Wilkar GmbH
Plaats: Nürnberg
NUTS-code: DE254 Nürnberg, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXP4Y63DQE5

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postadres: Villemombler Str. 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020