Diensten - 578192-2020

01/12/2020    S234

Polen-Rzeszów: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2020/S 234-578192

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Nationaal identificatienummer: 368302575
Postadres: ul. Hanasiewicza 17 B
Plaats: Rzeszów
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Postcode: 35-103
Land: Polen
Contactpersoon: 1) Marcin Wolski – sprawy formalnoprawne, tel. +48 694436390, e-mail: marcin.wolski@wody.gov.pl; 2) osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z zagadnieniami technicznymi odpowiednich części zadania wymienione zostały w pkt XIII SIWZ
E-mail: zamowienia.jaslo@wody.gov.pl
Telefoon: +48 134463311
Fax: +48 134463311
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wody.gov.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Utrzymanie rzek, cieków i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle”

Referentienummer: RZ.ROZ.2810.71.2020.MW
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 276 728.86 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Rzeka (Budzisz)”

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400 Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL824 Tarnobrzeski
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Utrzymanie cieków naturalnych – pot. Jasionka, Ulga i Od Rozdziela – konserwacja w km 0+000–0+400) w m. Lipinki, gm. Lipinki”

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400 Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Utrzymanie cieków naturalnych – pot. Wójtowianka – konserwacja w km 1+800–2+600, 3+620–4+690, 4+890–5+120, 5+300–5+800 w m. Libusza i Wójtowa, gm. Biecz, Lipinki”

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400 Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Dobryński w km 0+000–4+000”

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400 Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Utrzymanie cieków naturalnych – potok Warzycki w km 0+000–5+300”

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400 Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821 Krośnieński
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Utrzymanie cieków naturalnych – potok Szebnianka w km 0+000–7+000”

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400 Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821 Krośnieński
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Tyśmionki (wg MPHP Glinczany Potok) w km 0+000–6+000”

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400 Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821 Krośnieński
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Pielgrzymski (wg MPHP Pachniączka) w km 0+000–4+998”

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400 Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821 Krośnieński
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Chlebianka w km 0+000–20+300”

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400 Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821 Krośnieński
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Roboty utrzymaniowe na potok Boberka w km 0+000–8+480”

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400 Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL821 Krośnieński
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Utrzymanie rzeki Stary Breń w km 0+000–26+768”

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400 Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL824 Tarnobrzeski
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Konserwacja cofki zbiornika Klimkówka polegająca na wycince wikliny i zakrzaczeń w części cofkowej w Uściu Gorlickim”

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400 Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Utrzymanie rzeki Wielopolka – etap I”

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400 Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Utrzymanie cieku Dopływ z Wiktorca (Kozi) – etap I”

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400 Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Utrzymanie cieku Gnojnica”

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400 Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Utrzymanie cieku Budzisz – etap I”

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400 Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823 Rzeszowski

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 159-388298

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RZ.ROZ.2810.71.2020.MW
Perceel nr.: 1
Benaming:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Rzeka (Budzisz)”

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RZ.ROZ.2810.71.1.2020.MW
Perceel nr.: 2
Benaming:

„Utrzymanie cieków naturalnych – pot. Jasionka, Ulga i Od Rozdziela – konserwacja w km 0+000–0+400) w m. Lipinki, gm. Lipinki”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Firma Usługowo-Handlowa „Komat” Mateusz Mikołajczyk
Plaats: Cieklin
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 300.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RZ.ROZ.2810.71.1.2020.MW
Perceel nr.: 3
Benaming:

Utrzymanie cieków naturalnych – pot. Wójtowianka – konserwacja w km 1+800–2+600, 3+620–4+690, 4+890–5+120, 5+300–5+800 w m. Libusza i Wójtowa, gm. Biecz, Lipinki

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RZ.ROZ.2810.71.1.2020.MW
Perceel nr.: 4
Benaming:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Dobryński w km 0+000–4+000”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Firma Usługowo-Handlowa „Komat”, Mateusz Mikołajczyk
Plaats: Cieklin
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 956.54 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RZ.ROZ.2810.71.1.2020.MW
Perceel nr.: 5
Benaming:

Utrzymanie cieków naturalnych – potok Warzycki w km 0+000–5+300

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SOL-K-JAS” Sp. z o.o.
Plaats: Jasło
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 312.29 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RZ.ROZ.2810.71.1.2020.MW
Perceel nr.: 6
Benaming:

„Utrzymanie cieków naturalnych – potok Szebnianka w km 0+000–7+000”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SOL-K-JAS” Sp. z o.o.
Plaats: Jasło
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 469.13 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RZ.ROZ.2810.71.1.2020.MW
Perceel nr.: 7
Benaming:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Tyśmionki (wg MPHP Glinczany Potok) w km 0+000–6+000’’

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Firma Usługowo-Handlowa „Komat”, Mateusz Mikołajczyk
Plaats: Cieklin
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 903.81 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RZ.ROZ.2810.71.1.2020.MW
Perceel nr.: 8
Benaming:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Pielgrzymski (wg MPHP Pachniączka) w km 0+000–4+998’’

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SOL-K-JAS” Sp. z o.o.
Plaats: Jasło
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 828.97 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RZ.ROZ.2810.71.1.2020.MW
Perceel nr.: 9
Benaming:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Chlebianka w km 0+000–20+300’’

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SOL-K-JAS” Sp. z o.o.
Plaats: Jasło
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 765.20 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RZ.ROZ.2810.71.1.2020.MW
Perceel nr.: 10
Benaming:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Boberka w km 0+000–8+480”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SOL-K-JAS” Sp. z o.o.
Plaats: Jasło
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 144.27 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RZ.ROZ.2810.71.1.2020.MW
Perceel nr.: 11
Benaming:

Utrzymanie rzeki Stary Breń w km 0+000–26+768

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomex” Leszek Muciek
Plaats: Tarnobrzeg
NUTS-code: PL824 Tarnobrzeski
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 118 746.44 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RZ.ROZ.2810.71.1.2020.MW
Perceel nr.: 12
Benaming:

Konserwacja cofki zbiornika Klimkówka polegająca na wycince wikliny i zakrzaczeń w części cofkowej w Uściu Gorlickim

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Firma Usługowa Mateusz Spólnik
Plaats: Klimkówka
NUTS-code: PL821 Krośnieński
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 888.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RZ.ROZ.2810.71.1.2020.MW
Perceel nr.: 13
Benaming:

Utrzymanie rzeki Wielopolka – etap I

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zakład Budowlano-Melioracyjny Damian Pociask
Plaats: Ropczyce
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 965.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RZ.ROZ.2810.71.1.2020.MW
Perceel nr.: 14
Benaming:

Utrzymanie cieku Dopływ z Wiktorca (Kozi) – etap I

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Ropczycach
Plaats: Ropczyce
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 541.86 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RZ.ROZ.2810.71.1.2020.MW
Perceel nr.: 15
Benaming:

Utrzymanie cieku Gnojnica

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Maksymilian Mędrygał
Plaats: Wiśniowa
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 253.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RZ.ROZ.2810.71.1.2020.MW
Perceel nr.: 16
Benaming:

Utrzymanie cieku Budzisz – etap I

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Ropczycach
Plaats: Ropczyce
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 033.70 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020