Diensten - 578194-2020

01/12/2020    S234

Oostenrijk-Wenen: Laboratoriumdiensten

2020/S 234-578194

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000/Friends of the Earth Austria
Nationaal identificatienummer: 9110019037636
Postadres: Neustiftgasse 36
Plaats: Wien
NUTS-code: AT13 Wien
Postcode: 1070
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Waltraud Novak
E-mail: askreach@global2000.at
Telefoon: +43 18125730
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.global2000.at/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: NGO
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Chemical analyses of SVHCs in consumer products

Referentienummer: LIFE16 GIE/DE/000738
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71900000 Laboratoriumdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Laboratory tests of selected SVHCs in consumer products of different materials in the frame of the EU-LIFE project „AskREACH“ LIFE16 GIE/DE/000738, for a consortium of 13 organisations in different EU countries, in the time frame from September 2020 until August 2022.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 129 030.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71610000 Testen en analyseren van samenstelling en zuiverheid
71600000 Diensten voor technische testen, analyse en adviezen
73111000 Diensten van researchlaboratorium
71621000 Diensten voor technische analyse of adviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Laboratory of the tenderer

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Laboratory tests of selected SVHCs in consumer products of different materials in the frame of the EU-LIFE project „AskREACH“ LIFE16 GIE/DE/000738, for a consortium of 13 organisations in different EU countries, in the time frame from September 2020 until August 2022.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: range of analysis / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: level of detection / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: communication flow / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

LIFE16 GIE/DE/000738

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 129-316752
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BUREAU VERITAS Consumer Products Services Germany GmbH
Nationaal identificatienummer: HRB 3564
Postadres: Oehleckerring 40
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 22419
Land: Duitsland
E-mail: michael.bassin@bureauveritas.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 129 030.00 EUR / Hoogste offerte: 205 800.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

As specified in the tender documents

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Erdbergstr. 192/196
Plaats: Wien
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Internetadres: www.bvwg.gv.at
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020