Diensten - 578196-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Berlijn: Dienstverlening door ingenieurs

2020/S 234-578196

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
Postadres: Zimmerstraße 54
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 10117
Land: Duitsland
E-mail: vergabe@deges.de
Telefoon: +49 3020243612
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.deges.de
Adres van het kopersprofiel: https://vergabe.deges.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Straßen- und Brückenbau

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SiGe-Koordination

Referentienummer: A415300803
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

SiGe-Koordination.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 734 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71311220 Dienstverlening voor wegenbouwtechniek
71313410 Risicobeoordeling voor bouwwerkzaamheden
71317000 Advies inzake beveiliging en risicobeheersing
71317200 Gezondheids- en veiligheidsdiensten
71317210 Advies inzake gezondheid en veiligheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE SACHSEN-ANHALT
NUTS-code: DEE0D Stendal
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sachsen-Anhalt — Landkreis Stendal.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH beabsichtigt den Neubau der A 14 von der AS Vielbaum bis zur Landesgrenze Sachsen Anhalt/Brandenburg (VKE 4158) sowie von der Lgr. Sachsen-Anhalt/Brandenburg bis zur AS südlich Wittenberge (VKE 1153) zu errichten. Inhalt der ausgeschriebenen Leistung ist die Koordination des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes gemäß Baustellenverordnung.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Konzept der Projektabwicklung / Weging: 60,00
Prijs - Weging: 40,00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 081-191292
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

SiGe-Koordination

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VIC Planen und Beraten GmbH
Postadres: Sauerbruchstraße 12
Plaats: Potsdam
NUTS-code: DE404 Potsdam, Kreisfreie Stadt
Postcode: 14482
Land: Duitsland
E-mail: info@vic-gmbh.de
Telefoon: +49 331 / 7496-0
Fax: +49 331/7496-200
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 734 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt — 1., 2. und 3. Vergabekammer
Postadres: Ernst — Kamieth — Straße 2
Plaats: Halle/Saale
Postcode: 06112
Land: Duitsland
Internetadres: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/wirtschaft/vergabekammern/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020