Diensten - 578204-2020

01/12/2020    S234

Polen-Warschau: Straatreinigings- en veegdiensten

2020/S 234-578204

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
Nationaal identificatienummer: 525-22-48-481
Postadres: ul. Franciszka Klimczaka 2
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-797
Land: Polen
E-mail: wilanow.wzz@um.warszawa.pl
Telefoon: +48 224434942
Fax: +48 224435040
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.wilanow.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utrzymanie czystości i porządku terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, część I i II

Referentienummer: 19/WOŚ/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90610000 Straatreinigings- en veegdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, część I – zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych w latach 2020–2022, część II – utrzymanie porządku i czystości ulic, chodników i parkingów oraz opróżnianie koszy i zbieranie odpadów

Szczegóły realizacji zamówienia określone zostały odpowiednio w SIWZ wraz z załącznikami.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 867 838.91 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część I – utrzymanie czystości i porządku terenów dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych w latach 2020–2022

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
90914000 Reinigingsdiensten van parkeerplaatsen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dzielnica Wilanów.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Utrzymanie czystości i porządku terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych w latach 2020–2022.

Zapobieganie śliskości i gołoledzi, odśnieżanie oraz oczyszczanie po zakończeniu zimowego sezonu, dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Szczegóły realizacji zamówienia określone zostały odpowiednio w SIWZ wraz z załącznikami.

Zakres prac obejmuje:

1) zapobieganie śliskości i gołoledzi poprzez posypywanie chlorkiem sodu o gęstości 10 g/m2 oraz posypywanie chlorkiem sodu z chlorkiem wapnia o gęstości 10 g/m2 a także nawilżanie solanką;

2) zapobieganie śliskości i gołoledzi poprzez posypywanie piaskiem z niewielką domieszką soli;

3) zapobieganie śliskości i gołoledzi chodników (załącznik nr 3a) oraz parkingów, placów i skwerów (załącznik nr 3b);

4) odśnieżanie mechaniczne dróg będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o łącznej długości 74,204 km i szerokości do 5 m (wg załącznika nr 2a), w sposób umożliwiający swobodny spływ wód roztopowych do studzienek (wg załącznika nr 4);

5) odśnieżanie ręczne chodników będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów o łącznej powierzchni 69 247 m2 (załącznik nr 3a);

6) odśnieżanie mechaniczne i ręczne parkingów, placów i skwerów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów o łącznej powierzchni 9 665 m2 (załącznik nr 3b);

7) zamiatanie ręczne i mechaniczne:

— ulic (zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2e do umowy), w tym wąskie jezdnie (o niewielkiej szerokości do 3,2 m: ul. Wiktorii Wiedeńskiej, ul. Kubickiego, ul. Marconich, ul. Petyhorska, ul. Koralowa, ul. Młocarni, ul. Niedzielna, ul. Brodzik, ul. Orszady),

— chodników i ścieżek rowerowych (zgodnie z wykazem stanowiącym załączniki nr 3a do umowy),

— parkingów (zgodnie z wykazem stanowiącym załączniki nr 3b do umowy),

— zamiatanie pomiędzy pasami – wysepkami, tzw. „martwe pola”,

— czyszczenie „bezpieczników” w ramach zamiatania.

Uwaga – na terenie m.st. Warszawy, na postawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 333/2020 z dnia 5 marca 2020 r., obowiązuje zakaz wykorzystywania dmuchaw.

Wszystkie pojazdy wykorzystywane do oczyszczania ulic muszą posiadać silnik spełniający europejskie standardy emisji spalin na poziomie normy EURO 5 lub wyższej (EURO 6, EEV, z napędem hybrydowym, gazowym lub elektrycznym.

Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę pojazdami spełniającymi zasadę określoną w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Wykonawca zobowiązany jest, aby wszyscy pracownicy, łącznie z pracownikami na zastępstwo, wykonujący czynności związane z realizacją zamówienia, byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Ustala się następujące zasady utrzymania zimowego dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych:

Prace na terenie dzielnicy Wilanów prowadzone będą w godzinach od 4.00 do 22.00. W szczególnych przypadkach dopuszcza się wyjazdy nocne w celu dokonania odśnieżenia lub zapobiegania śliskości ulic, chodników i parkingów.

W przypadku opadów śniegu – Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac w czasie określonym w złożonej ofercie ale nie dłuższym niż 3 godziny od momentu zaistnienia na terenie dzielnicy Wilanów niekorzystnych warunków pogodowych po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia pod nr tel. +48 224435018 / 224435017 / 224435016 / 224435015 / 224435014 w godzinach pracy urzędu, drogą sms pod nr tel. +48 572726727 (dot. całodobowych działań zimowych) oraz potwierdzenia w formie pisemnej e-mailem (wilanow.wos@um.warszawa.pl).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: norma emisji spalin / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: czas reakcji / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium 50 000,00 PLN.

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do 3 SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II – utrzymanie porządku i czystości ulic, chodników i parkingów oraz opróżnianie koszy i zbieranie odpadów

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90914000 Reinigingsdiensten van parkeerplaatsen
90600000 Verwijderen, schoonmaken en ontsmetten binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dzielnica Wilanów.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Utrzymanie czystości i porządku terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – utrzymanie porządku i czystości ulic, chodników i parkingów oraz opróżnianie koszy i zbieranie odpadów

Do obowiązków Wykonawcy prowadzącego prace porządkowe należeć będzie:

1. Zamiatanie ręczne i mechaniczne, w tym oczyszczanie nawierzchni z przerostów traw i chwastów oraz liści w zakresie:

— ulic (zgodnie z wykazem stanowiącym załączniki nr 2a, 2b do wzoru umowy),

— w tym wąskie jezdnie (o niewielkiej szerokości do 3,2 m: ul. Wiktorii Wiedeńskiej, ul. Kubickiego, ul. Marconich, ul. Petyhorska, ul. Koralowa, ul. Młocarni, ul. Niedzielna, ul. Brodzik),

— chodników i ścieżek rowerowych (zgodnie z wykazem stanowiącym załączniki nr 3 do wzoru umowy),

— parkingów (zgodnie z wykazem stanowiącym załączniki nr 4 do wzoru umowy),

— zamiatanie pomiędzy pasami – wysepkami, tzw. „martwe pola”,

— czyszczenie „bezpieczników” w ramach zamiatania,

— mechaniczne usuwanie roślinności z nawierzchni utwardzonych,

— odcinanie brzegów trawników przy krawężnikach,

— mycie nawierzchni ulic na żądanie Zamawiającego.

2. Utrzymanie czystości i porządku na fragmencie ul. st. K. Potockiego wraz z przyległymi parkingiem i kolegiatą (według potrzeb przez siedem dni w tygodniu), w szczególności:

— zamiatanie chodników, parkingu i ulicy,

— sprzątanie i wywożenie nagromadzonych zanieczyszczeń, odpadów, w tym sprzątania terenów zieleni oraz udrażniania korytek ściekowych,

— mechaniczne usuwanie roślinności z nawierzchni utwardzonych,

— monitorowanie ilości odpadów w koszach, w przypadku ich przepełnienia opróżnianie,

— tereny zieleni: 6 847 m2,

— chodniki: 6 100 m2,

— parking: 3 650 m2,

— ulica 850 m2 z kostki paryskiej i 1 950 m2 bruku.

3. Utrzymanie czystości i porządku przy fontannach zlokalizowanych przy ul. Oś Królewska (3 obiekty) oraz ul. Hlonda (według potrzeb przez siedem dni w tygodniu) polegające na:

— zamiataniu nawierzchni,

— sprzątaniu i wywożeniu nagromadzonych zanieczyszczeń, odpadów, monitorowanie ilości odpadów w koszach, w przypadku ich przepełnienia opróżnianie.

4. Opróżnianie koszy ulicznych do godziny 12.00 (512 szt. – 2020 r., 522 szt. – 2021 r.) ustawionych na terenie dzielnicy Wilanów zgodnie z załącznikiem nr 3 do wzoru umowy, przy uwzględnieniu zakupu dodatkowych koszy w 2021 r.

5. Uzupełnianie w nowe torebki pojemników w psich stacjach zlokalizowanych na terenie nabrzeża jez. Powsinkowskiego, wybiegu dla psów przy ul. Jabłonowskiego. Torebki powinny być wykonane z materiałów biodegradowalnych.

6. W 2021 r. jednokrotne mycie wszystkich koszy ulicznych, z których odbierane są odpady.

7. Uwaga – na terenie m.st. Warszawy, na postawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 333/2020 z dnia 5 marca 2020 r., obowiązuje zakaz wykorzystywania dmuchaw.

8. Wszystkie pojazdy wykorzystywane do oczyszczania ulic muszą posiadać silnik spełniający europejskie standardy emisji spalin na poziomie normy EURO 5 lub wyższej (EURO 6, EEV, z napędem hybrydowym, gazowym lub elektrycznym.

9. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę pojazdami spełniającymi zasadę określoną w art. 68 ust. 2 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

10. Wykonawca zobowiązany jest, aby wszyscy pracownicy, łącznie z pracownikami.

11. na zastępstwo, wykonujący czynności związane z realizacją zamówienia, byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: norma emisji spalin / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: czas reakcji / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium 25 000,00 PLN.

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do 3 SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 170-411737
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Część I – utrzymanie czystości i porządku terenów dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych w latach 2020–2022

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Polsuper sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 5252330366
Postadres: Krakowskie Przedmieście 4
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-333
Land: Polen
Telefoon: +48 228500233
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 624 643.59 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 880 134.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Część II – utrzymanie porządku i czystości ulic, chodników i parkingów oraz opróżnianie koszy i zbieranie odpadów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Polsuper sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 5252330366
Postadres: Krakowskie Przedmieście 4
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-333
Land: Polen
Telefoon: +48 228500233
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 243 195.32 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 121 335.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem (https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet).

Szczegóły dotyczące składania wymaganych dokumentów opisane zostały w punkcie III A SIWZ. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Bankowy 3/5. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie inspektor ochrony danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres (iod@um.warszawa.pl).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ww. ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020