Dostawy - 578206-2021

12/11/2021    S220

Polska-Piekary Śląskie: Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty

2021/S 220-578206

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 206-535757)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Krajowy numer identyfikacyjny: PL22
Adres pocztowy: ul.Bytomska 62
Miejscowość: Piekary Śląskie
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-940
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl
Tel.: +48 323934210
Faks: +48 323934141
Adresy internetowe:
Główny adres: www.urazowka.piekary.pl
Adres profilu nabywcy: https://urazowka.ezamawiajacy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa implantów do złamań wraz z dzierżawą instrumentarium

Numer referencyjny: SZP.270-50/2021
II.1.2)Główny kod CPV
33141770 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa implantów do złamań wraz z dzierżawą instrumentarium dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1A. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 19 pakietów

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/11/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 206-535757

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 18/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 15/02/2022
Powinno być:
Data: 20/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/11/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

3. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

6. Koszty zwrotu udziału w postępowaniu:

6.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6.2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty (art. 261 ustawy Pzp).

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.