Diensten - 578219-2020

01/12/2020    S234

Bulgarije-Teteven: Ophalen van vast stadsafval

2020/S 234-578219

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obshtina Teteven
Nationaal identificatienummer: 000291698
Postadres: pl. „Sava Mladenov“ No. 9
Plaats: Teteven
NUTS-code: BG315 Ловеч
Postcode: 5700
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Vasil Valkov
E-mail: mayor@teteven.bg
Telefoon: +359 67852200
Fax: +359 67896111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://teteven.bg/
Adres van het kopersprofiel: http://teteven.bg/index.php/component/k2/item/3184-profil-na-kupuvacha
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на община Тетевен

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511100 Ophalen van vast stadsafval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Предмет на обществената поръчка е предоставянето на услуги по сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на община Тетевен.

С извършване на дейността по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци на територията на община Тетевен в изпълнение изискванията на националното законодателство за управление на отпадъците се полагат усилия за гарантиране на нормални санитарно-хигиенни условия на живот на територията на общината, недопускане замърсяване на обществени площи с битови отпадъци и образуване на нерегламентирани сметища.

Дейности, включени в обхвата на поръчката:

1. Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери и улични кошчета до съоръжение за третиране.

2. Транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране.

3. Товарене и транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране.

4. Дезинфекциране на съдове за битови отпадъци.

5. Поддържане на териториите за обществено ползване

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 652 529.17 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511100 Ophalen van vast stadsafval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG315 Ловеч
Voornaamste plaats van uitvoering:

Община Тетевен

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмет на обществената поръчка е предоставянето на услуги по сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на община Тетевен.

С извършване на дейността по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци на територията на община Тетевен в изпълнение изискванията на националното законодателство за управление на отпадъците се полагат усилия за гарантиране на нормални санитарно-хигиенни условия на живот на територията на общината, недопускане замърсяване на обществени площи с битови отпадъци и образуване на нерегламентирани сметища.

Дейности, включени в обхвата на поръчката:

1. Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери и улични кошчета до съоръжение за третиране.

2. Транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране.

3. Товарене и транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране.

4. Дезинфекциране на съдове за битови отпадъци.

5. Поддържане (почистване) на териториите за обществено ползва

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Предложение за изпълнение на поръчката / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 045-103048
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 520
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Обединение „Консорциум Чистота Тетевен“
Nationaal identificatienummer: 177463389
Postadres: р-н „Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Бадемова гора“ № 21
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1404
Land: Bulgarije
E-mail: office@communalbg.com
Telefoon: +359 29617676
Fax: +359 29617675
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 657 140.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 652 529.17 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно сроковете по чл. 197 от Закона за обществените поръчки

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020