Diensten - 578226-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Mainz: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2020/S 234-578226

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesnetzagentur
Postadres: Canisiusstraße 21
Plaats: Mainz
NUTS-code: DEB35 Mainz, Kreisfreie Stadt
Postcode: 55122
Land: Duitsland
E-mail: ausschreibung@bnetza.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.bnetza.de/beschaffung
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WIK — Rahmenvereinbarung Kostenmodelle

Referentienummer: 2020/015/Z25-7
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Leistungen können Modellerweiterungen/-anpassungen der vom WIK erstellten Analyti-schen Kostenmodelle, die Erstellung von Kostenstudien oder auch Beratungsleistungen betreffen. Eine detailliertere Leistungsbeschreibung erfolgt im Rahmen der Abrufaufträge aus dieser Rahmenvereinbarung.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 471 869.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Am Sitz des Auftragnehmers.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rahmenvereinbarung für Modellerweiterungen/-anpassungen der vom WIK erstellten Analytschen Kostenmodelle, Erstellung von Kostenstudien und Beratungsleistungen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Siehe Leistungsbeschreibung.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

§ 14 Abs. 4 Nr. 2 VgV

Es wird weiterhin von der Fachseite angegeben, dass nur diese eine Firma in der Lage ist, den Auftrag vertragsgemäß zu erfüllen. Vor diesem Hintergrund kommt für den Auftrag aus fachlicher Sicht nur WIK-Consult als Auftragnehmer in Betracht.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020/015/Z25-7
Benaming:

WIK — Rahmenvereinbarung Kostenmodelle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: WIK-Consult GmbH
Plaats: Bad Honnef
NUTS-code: DEA2C Rhein-Sieg-Kreis
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 471 869.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 471 869.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes
Postadres: Villemombler Straße 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Telefoon: +49 228-94990
Fax: +49 228-9499163
Internetadres: http://www.bundeskartellamt.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020