Diensten - 578240-2020

01/12/2020    S234

Griekenland-Athene: Reparatie van elektrische systemen

2020/S 234-578240

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimos Athinaion
Nationaal identificatienummer: EL 303
Postadres: Konstantinoy Palaiologoy 9
Plaats: Athina
NUTS-code: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Postcode: 104 38
Land: Griekenland
E-mail: k.palli@athens.gr
Telefoon: +30 2132082955
Fax: +30 2132082856
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cityofathens.gr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Υπηρεσίες στολισμού - αποστολισμού της πόλης.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50116100 Reparatie van elektrische systemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης - εκτοποθέτησης του υπάρχοντος εορταστικού στολισμού του Δήμου, κατά τις εορτές των Χριστουγέννων, σε οδούς, πεζοδρόμους και πλατείες της πόλης των Αθηνών, για δύο (2) έτη.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 276 978.90 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL3 ATTIKΗ
NUTS-code: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης - εκτοποθέτησης του υπάρχοντος εορταστικού στολισμού του Δήμου, κατά τις εορτές των Χριστουγέννων, σε οδούς, πεζοδρόμους και πλατείες της πόλης των Αθηνών, για δύο (2) έτη.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 172-415148
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 258832
Benaming:

Υπηρεσίες στολισμού - αποστολισμού της πόλης.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Κυρίτσης Ν. Γεώργιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
Nationaal identificatienummer: 800552670
Postadres: Μιχαλακοπούλου 117
Plaats: Αθήνα
NUTS-code: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Postcode: 115 27
Land: Griekenland
E-mail: giokyritsis@yahoo.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 299 782.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 276 978.90 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο «Κεράνης»
Plaats: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229
Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κοινοποίησης και λήγουν την 19:00 ώρα της τελευταίας ημέρας· εάν δε αυτή είναι κατά τον Νόμο εξαιρέσιμη, οι προθεσμίες λήγουν την 19:00 ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας (περ. 12 άρθρο 1 του Ν.1157/1981).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών - Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
Postadres: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 9
Plaats: Αθήνα
Postcode: 104 38
Land: Griekenland
E-mail: t.dimosion.symvaseon@athens.gr
Telefoon: +30 2132082956
Fax: +30 2132082856
Internetadres: www.cityofathens.gr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020