Diensten - 578245-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Wilhelmshaven: Algemene overheidsdiensten

2020/S 234-578245

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Wilhelmshaven
Postadres: Rheinstr. 53
Plaats: Wilhelmshaven
NUTS-code: DE945 Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt
Postcode: 26382
Land: Duitsland
Contactpersoon: FM 2.30
E-mail: BwDLZWilhelmshavenBeschaffung@bundeswehr.org
Telefoon: +49 4421-4838-3330
Fax: +49 4421-4838-3330
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.evergabe-online.de/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hausmeisterleistung im Standortbereich Wilhelmshaven

Referentienummer: 6001936176-BwDLZ Wilhelmshaven
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75110000 Algemene overheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hausmeisterleistung im Standortbereich Wilhelmshaven.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 499 200.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75110000 Algemene overheidsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE945 Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wilhelmshaven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Eine Losaufteilung würde zu einer unwartschaftlichen Zersplitterung des Gesamtauftrages führen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 140-344814
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Hausmeisterleistung im Standortbereich Wilhelmshaven

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S+K Services GmbH
Postadres: Olper Hütte 5f
Plaats: Olpe
NUTS-code: DEA59 Olpe
Postcode: 57462
Land: Duitsland
E-mail: torsten.schulte@suk-services.com
Telefoon: +49 2761/8599020
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 499 200.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundeskartellamt
Postadres: Villemomblerstraße 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefoon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020