Diensten - 578251-2020

01/12/2020    S234

Italië-Parma: Verzekeringsdiensten

2020/S 234-578251

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Comune di Parma
Nationaal identificatienummer: Z000
Postadres: strada Della Repubblica 1
Plaats: Parma
NUTS-code: IT ITALIA
Postcode: 43121
Land: Italië
E-mail: r.barani@comune.parma.it
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.comune.parma.it/comune/atti-e-bandi_m1012.aspx
Adres van het kopersprofiel: www.comune.parma.it
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura perta, suddivisa in lotti, per l'affidamento polizze di assicurazione: RCT/O (lotto 1); infortuni (lotto 2); tutela legale (lotto 3); RC auto (lotto 4); Kasko (lotto 5); RC patrimoniale (lotto 6)

Referentienummer: 7744768
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000 Verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura perta, suddivisa in lotti, per l'affidamento polizze di assicurazione:

— RCT/O (lotto 1),

— infortuni (lotto 2),

— tutela legale (lotto 3),

— RC auto (lotto 4),

— Kasko (lotto 5),

— RC patrimoniale (lotto 6)

Triennio 2020-2023.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 530 958.50 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Polizza RCT/O

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Parma (ITALY).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Polizza RCT/O (lotto 1) — CIG: 8278898ABF

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

È prevista la proroga tecnica non superiore a mesi sei nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario del servizio.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Polizza infortuni

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH52 Parma
Voornaamste plaats van uitvoering:

Parma.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Polizza infortuni (lotto 2) — CIG: 827891699A

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

È prevista la proroga tecnica non superiore a mesi sei nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario del servizio.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Polizza tutela legale

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH5 Emilia-Romagna
Voornaamste plaats van uitvoering:

Parma.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Polizza tutela legale (lotto 3) — CIG: 8278942F0D

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

È prevista la proroga tecnica mon superiore a mesi sei nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario del servizio.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Polizza RC/Auto

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH52 Parma
Voornaamste plaats van uitvoering:

Parma.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Polizza RC/Auto (lotto 4) — CIG: 827895167D

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

È prevista la proroga tecnica non superiore a mesi sei nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario del servizio.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Polizza Kasko

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH52 Parma
Voornaamste plaats van uitvoering:

Parma.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Polizza Kasko (lotto 5) — CIG: 82789662DF

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

È prevista la proroga tecnica non superiore a mesi sei nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario del servizio.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Polizza patrimoniale

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66500000 Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH52 Parma
Voornaamste plaats van uitvoering:

Parma.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Polizza patrimoniale (lotto 6) — CIG: 827899177F

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

È prevista la proroga tecnica non superiore a mesi sei nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario del servizio.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 124-304325
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 827899177F
Perceel nr.: 6
Benaming:

Polizza patrimoniale (lotto 6).

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AIG Europe S.A. rappresentanza generale per l'ITALIA
Nationaal identificatienummer: Z000
Postadres: piazza Vetra 17
Plaats: Milano
NUTS-code: IT ITALIA
Postcode: 20123
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 191 400.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 179 610.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale — Sezione staccata di Parma
Postadres: p.e Santa Fiora
Plaats: Parma
Postcode: 43121
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020