Diensten - 578261-2020

01/12/2020    S234

Hongarije-Boedapest: Bedrijfsanalyseadviezen

2020/S 234-578261

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Nationaal identificatienummer: AK26976
Postadres: Váci út 37.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1134
Land: Hongarije
Contactpersoon: Hatvani Ádám
E-mail: beszerzes@dkuzrt.hu
Telefoon: +36 303431870
Fax: +36 303431870
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://dkuzrt.hu/
Adres van het kopersprofiel: https://dkuzrt.hu/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Központi beszerző
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján alapján végzett központosított közbeszerzés.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

A 2014–2020. programozási időszak Európai Uniós finanszírozás keretében megvalósuló projektek megvalósításához kapcsolódó Közigazgatási Informatikai Rendszerekkel kapcsolatos szolgáltatások

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72221000 Bedrijfsanalyseadviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Szolgáltatási keretmegállapodás a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények azon részére, akik a mindenkor hatályos Éves Fejlesztési Keretekben nevesített és támogatást nyert szervezetnek minősülnek, a projektek megvalósításához szükségessé váló Közigazgatási Informatikai Rendszerekkel kapcsolatos szakértői vagy minőségbiztosítási szolgáltatások beszerzésére.

Az egyes közbeszerzési részek, valamint az elvégzendő feladatok pontos meghatározását a felhívás II.2.4) pontja, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza:

1. rész: Közigazgatási informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéshez kapcsolódó szakértői szolgáltatások ellátása.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 851 983 800.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tájékoztató a KM01ITSZ16 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
75100000 Administratiediensten
79421200 Maken van projecten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
72224000 Advies over projectmanagement
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGYARORSZÁG, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A KM01ITSZ16 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:

Ajánlatkérő szervezetek:

– Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

– Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

– Magyar Államkincstár

– Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

– Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 5 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (I. konzorcium):

– eGov Kft. (1054 Budapest, Zoltán utca 8. félemelet 1.) Adószáma: 12870491-2-41,

– IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 79.) Adószáma: 10304491-2-43,

– KPMG Tanácsadó Kft. (1134 Budapest, Váci út 31.) Adószáma: 12691908-2-44

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tájékoztató a KM01ITSZ16 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72224000 Advies over projectmanagement
75100000 Administratiediensten
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
79421200 Maken van projecten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGYARORSZÁG, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A KM01ITSZ16 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:

Ajánlatkérő szervezetek:

– Belügyminisztérium (BM)

– Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Magyar Államkincstár

Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 2 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (II. konzorcium):

– MultiContact Consulting Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105–113.) Adószáma: 12965580-2-43

– Szepro Projektmenedzsment Kft. (1174 Budapest XVII. kerület, Orgoványi u. 51.) Adószáma: 13609300-2-42

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tájékoztató a KM01ITSZ16 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72224000 Advies over projectmanagement
75100000 Administratiediensten
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
79421200 Maken van projecten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGYARORSZÁG, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A KM01ITSZ16 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:

Ajánlatkérő szervezetek:

– Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

– Állami Egészségügyi Ellátó Központ

– Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 3 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

II.2.14) folytatása:

– Vialto Consulting Kft. (1122 Budapest, Maros u.19.21. 6. emelet) Adószáma: 12849675-2-43,

– VIR Vezetői Információs Rendszerek Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 15. IV. em 2b.) Adószáma: 23477827-2-43

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (III. konzorcium):

– KÜRT ZRt. (1118 Budapest, Rétköz u. 5.) Adószáma: 11780359-2-43,

– STRATIS Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 139.) Adószáma: 11782454-2-41,

– 4Sales Systems Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.) Adószáma: 12631186-2-17.

Folytatása a II.2.11)-ben

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tájékoztató a KM01ITSZ16 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79421200 Maken van projecten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
75100000 Administratiediensten
72224000 Advies over projectmanagement
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGYARORSZÁG, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A KM01ITSZ16 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:

Ajánlatkérő szervezetek:

– NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

– Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

– Budapest Főváros Kormányhivatala

– Magyar Államkincstár

– Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

– Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 6 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

II.2.14) folytatása:

– Ernst & Young Tanácsadó Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) Adószáma: 12715244-2-44,

– Magnasoft Kft. (2100 Gödöllő, Korona tér 7.) Adószáma: 24209746-2-13,

– VITAL MANAGEMENT KFT. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.) Adószáma: 14540767-2-41

– Collective-Intelligence Kft. (7624 Pécs, Rókusalja u. 14.) Adószáma: 22618227-2-02.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (IV. konzorcium):

– Field Consulting Services Zrt. (1025 Budapest, Vihorlát utca 33.) Adószáma: 25445525-2-41,

– AAM Tanácsadó Zrt. (1133 Budapest, Váci út 76.) Adószáma: 13012252-2-41,

– Clarity Consulting Kft. (1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 29/b.) Adószáma: 12735345-2-42.

Folytatása a II.2.11)-ben

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tájékoztató a KM01ITSZ16 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72224000 Advies over projectmanagement
75100000 Administratiediensten
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
79421200 Maken van projecten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGYARORSZÁG, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A KM01ITSZ16 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:

Ajánlatkérő szervezetek:

– Állami Egészségügyi Ellátó Központ

– Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

– Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

– Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 4 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

II.2.14) folytatása:

– Kiruly Kft. (4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 8. ép. 2. em.) Adószáma: 12560264-2-09,

– DMS One Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I.ép.) Adószáma: 13927606-2-43,

– SDA Informatika Zrt. (1111 Budapest XI. kerület, Budafoki út 59.) Adószáma: 11684057-2-43

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (I. konzorcium):

– eNET Internetkutató Kft. (1095 Budapest IX. kerület, Ipar u. 5.) Adószáma: 12669789-2-43,

– Bluefield Kft. (1062 Budapest, Aradi u. 8.) Adószáma: 14110968-2-42,

– Századvég Gazdaságkutató Zrt. (1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10.) Adószáma: 22628374-2-41.

Folytatása a II.2.11)-ben

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 239-435633
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Tájékoztató a KM01ITSZ16 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: eGov Kft.
Postadres: Zoltán u. 8., fe. 1.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1054
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.
Postadres: Buda-part tér 2.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1117
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: KPMG Tanácsadó Kft.
Postadres: Váci út 31.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1134
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 178 674 200.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 178 674 200.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Tájékoztató a KM01ITSZ16 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MultiContact Consulting Kft.
Postadres: Bartók Béla út 105–113.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1115
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Szepro Projektmenedzsment Kft.
Postadres: Orgoványi u. 51.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1174
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 180 770 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 180 770 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Tájékoztató a KM01ITSZ16 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: KÜRT ZRt.
Postadres: Rétköz u. 5.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1118
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STRATIS Kft.
Postadres: Szépvölgyi út 139.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1037
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: 4Sales Systems Kft.
Postadres: Keselyűsi út 22.
Plaats: Szekszárd
NUTS-code: HU233 Tolna
Postcode: 7100
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vialto Consulting Kft.
Postadres: Maros u.19.21. 6. emelet
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1122
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VIR Vezetői Információs Rendszerek Zrt.
Postadres: Budafoki út 15. IV. em 2b
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1111
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 391 332 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 391 332 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Tájékoztató a KM01ITSZ16 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Field Consulting Services Zrt.
Postadres: Vihorlát utca 33.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1025
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AAM Tanácsadó Zrt.
Postadres: Váci út 76.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1133
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Clarity Consulting Kft.
Postadres: Erzsébet királyné útja 29/b.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1145
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Collective-Intelligence Kft.
Postadres: Rókusalja u. 14.
Plaats: Pécs
NUTS-code: HU231 Baranya
Postcode: 7624
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ernst & Young Tanácsadó Kft.
Postadres: Váci út 20.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1134
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Magnasoft Kft.
Postadres: Korona tér 7.
Plaats: Gödöllő
NUTS-code: HU120 Pest
Postcode: 2100
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VITAL MANAGEMENT KFT.
Postadres: Szépvölgyi út 39.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1039
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 440 341 100.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 440 341 100.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Tájékoztató a KM01ITSZ16 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: eNET Internetkutató Kft.
Postadres: Ipar u. 5.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1095
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bluefield Kft.
Postadres: Aradi u. 8.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1062
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Századvég Gazdaságkutató Zrt.
Postadres: Hidegkuti Nándor u. 8–10.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1037
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kiruly Kft.
Postadres: Vágóhíd utca 2. 8. ép. 2. em.
Plaats: Debrecen
NUTS-code: HU321 Hajdú-Bihar
Postcode: 4034
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DMS One Zrt.
Postadres: Infopark sétány 1. I.ép
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1117
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SDA Informatika Zrt.
Postadres: Budafoki út 59.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1111
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 660 866 500.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 660 866 500.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:

1. rész

b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):

EGov Kft. Adószáma: 12870491-2-41,

IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft. Adószáma: 10304491-2-43,

KPMG Tanácsadó Kft. Adószáma: 12691908-2-44

c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;

EGov Kft. (1054 Budapest, Zoltán utca 8. félemelet 1.) Adószáma: 12870491-2-41,

IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 79.) Adószáma: 10304491-2-43,

KPMG Tanácsadó Kft. (1134 Budapest, Váci út 31.) Adószáma: 12691908-2-44

2. rész

b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):

MultiContact Consulting Kft. Adószáma: 12965580-2-43

Szepro Projektmenedzsment Kft. Adószáma: 13609300-2-42

c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;

MultiContact Consulting Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105–113.) Adószáma: 12965580-2-43

Szepro Projektmenedzsment Kft. (1174 Budapest XVII. kerület, Orgoványi u. 51.) Adószáma: 13609300-2-42

3. rész

b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):

KÜRT ZRt. Adószáma: 11780359-2-43,

STRATIS Kft. Adószáma: 11782454-2-41,

4Sales Systems Kft. Adószáma: 12631186-2-17,

Vialto Consulting Kft. Adószáma: 12849675-2-43,

VIR Vezetői Információs Rendszerek Zrt. Adószáma: 23477827-2-43

c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;

KÜRT ZRt. (1118 Budapest, Rétköz u. 5.) Adószáma: 11780359-2-43,

STRATIS Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 139.) Adószáma: 11782454-2-41,

4Sales Systems Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.) Adószáma: 12631186-2-17,

Vialto Consulting Kft. (1122 Budapest, Maros u.19.21. 6. emelet) Adószáma: 12849675-2-43,

VIR Vezetői Információs Rendszerek Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 15. IV. em 2b) Adószáma: 23477827-2-43

4. rész

b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):

Field Consulting Services Zrt. Adószáma: 25445525-2-41,

AAM Tanácsadó Zrt. Adószáma: 13012252-2-41,

Clarity Consulting Kft. Adószáma: 12735345-2-42,

Collective-Intelligence Kft. Adószáma: 22618227-2-02,

Ernst & Young Tanácsadó Kft. Adószáma: 12715244-2-44,

Magnasoft Kft. Adószáma: 24209746-2-13,

VITAL MANAGEMENT KFT. Adószáma: 14540767-2-41

c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;

Field Consulting Services Zrt. (1025 Budapest, Vihorlát utca 33.) Adószáma: 25445525-2-41,

AAM Tanácsadó Zrt. (1133 Budapest, Váci út 76.) Adószáma: 13012252-2-41,

Clarity Consulting Kft. (1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 29/b.) Adószáma: 12735345-2-42,

Collective-Intelligence Kft. (7624 Pécs, Rókusalja u. 14.) Adószáma: 22618227-2-02,

Ernst & Young Tanácsadó Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) Adószáma: 12715244-2-44,

Magnasoft Kft. (2100 Gödöllő, Korona tér 7.) Adószáma: 24209746-2-13,

VITAL MANAGEMENT KFT. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.) Adószáma: 14540767-2-41

Karakterkorlátozás miatt folytatás a Vl.4.3) pontban.

A tájékoztató a 2019.11.06 és 2020.7.23. közötti időszakban megvalósított versenyújranyításokról és közvetlen megrendelésekről szól a KM01ITSZ16. sz. keretmegállapodásra vonatkozóan.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § szerint.

VI.3. pont folytatása karakterkorlátozás miatt:

5. rész

b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):

ENET Internetkutató Kft. Adószáma: 12669789-2-43,

Bluefield Kft. Adószáma: 14110968-2-42,

Századvég Gazdaságkutató Zrt. Adószáma: 22628374-2-41,

Kiruly Kft. Adószáma: 12560264-2-09,

DMS One Zrt. Adószáma: 13927606-2-43,

SDA Informatika Zrt. Adószáma: 11684057-2-43

c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;

ENET Internetkutató Kft. (1095 Budapest IX. kerület, Ipar u. 5.) Adószáma: 12669789-2-43,

Bluefield Kft. (1062 Budapest, Aradi u. 8.) Adószáma: 14110968-2-42,

Századvég Gazdaságkutató Zrt. (1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8–10.) Adószáma: 22628374-2-41,

Kiruly Kft. (4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 8. ép. 2. em.) Adószáma: 12560264-2-09,

DMS One Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I.ép.) Adószáma: 13927606-2-43,

SDA Informatika Zrt. (1111 Budapest XI. kerület, Budafoki út 59.) Adószáma: 11684057-2-43

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020