Diensten - 578262-2020

01/12/2020    S234

Polen-Wieliczka: Beheer van afvalstortplaats

2020/S 234-578262

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Wieliczka
Nationaal identificatienummer: 351555364
Postadres: ul. Powstania Warszawskiego 1
Plaats: Wieliczka
NUTS-code: PL214 Krakowski
Postcode: 32-020
Land: Polen
Contactpersoon: Adam Konieczny
E-mail: magistrat@wieliczka.eu
Telefoon: +48 122634100
Fax: +48 122786860
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.wieliczka.eu
Adres van het kopersprofiel: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przetwarzanie odpadów komunalnych zebranych w ramach zadań: sektor I, sektor II, PSZOK

Referentienummer: WGK-O.7031.2.53.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90533000 Beheer van afvalstortplaats
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka w Sektorze I obejmującym miasto Wieliczka, w Sektorze II obejmującym sołectwa Gminy Wieliczka, oraz z PSZOK. Szacunkowa liczba odpadów komunalnych przewidziana do przetworzenia w terminie wykonania zamówienia, t.j. w planowanym okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 r. wynosi odpowiednio dla poszczególnych zadań:

Sektor I – 695 Mg, w tym:

a) zadanie 1 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01: 520 Mg;

b) zadanie 3 odpady selektywnie zbierane o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 99: 150 Mg;

c) zadanie 4 odpady biodegradowalne o kodach 20 02 01 oraz 20 01 08: 25 Mg,

Sektor II – 759 Mg, w tym:

a) zadanie 5 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01: 584 Mg;

b) zadanie 7 odpady zbierane selektywnie o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 044 780.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wieliczka – sektor I Miasto Wieliczka

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90514000 Diensten voor afvalrecycling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL214 Krakowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto i gmina Wieliczka

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka w sektorze I obejmującym miasto Wieliczka.

Szacunkowa liczba odpadów komunalnych przewidziana do przetworzenia w terminie wykonania zamówienia, t.j. w planowanym okresie od dnia zawarcia umowy do 30.11.2020 wynosi odpowiednio dla poszczególnych zadań:

Sektor I – 695 Mg, w tym:

a) zadanie 1 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01: 520 Mg;

b) zadanie 3 – odpady selektywnie zbierane o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 99: 150 Mg;

c) zadanie 4 - odpady biodegradowalne o kodach 20 02 01 oraz 20 01 08: 25 Mg.

Celem Zamawiającego jest realizacja racjonalnej gospodarki odpadami ze szczególnym naciskiem na osiągnięcie efektywnych wyników w segregacji.

Zamawiający wymaga, aby usługi przetwarzania odpadów (odpowiednio dla zadania), odbywały się zgodnie z przepisami prawa, w szczególności były wykonywane w instalacji komunalnej/odzysku o której mowa w art. 38 b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) posiadającej stosowne decyzje właściwego organu obejmującą zezwolenie na przetwarzanie tych odpadów. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy użyciu stacji przeładunkowej, o której mowa w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 701 ze zm.) do której niezbędna jest m.in. decyzja na zbieranie opadów.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wieliczka – sektor II sołectwa gminy Wieliczka

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90514000 Diensten voor afvalrecycling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL214 Krakowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto i gmina Wieliczka

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka w Sektorze II obejmującym sołectwa Gminy Wieliczka,.

Szacunkowa liczba odpadów komunalnych przewidziana do przetworzenia w terminie wykonania zamówienia, t.j. w planowanym okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2020 r. wynosi odpowiednio dla poszczególnych zadań:

Sektor II – 759 Mg, w tym:

a) zadanie 5 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01: 584 Mg;

b) zadanie 7 - odpady selektywnie zbierane o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 99: 150 Mg;

c) zadanie 8 – odpady biodegradowalne o kodach 20 02 01 oraz 20 01 08: 25 Mg.

Celem Zamawiającego jest realizacja racjonalnej gospodarki odpadami ze szczególnym naciskiem na osiągnięcie efektywnych wyników w segregacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia.

Zamawiający wymaga, aby usługi przetwarzania odpadów (odpowiednio dla zadania), odbywały się zgodnie z przepisami prawa, w szczególności były wykonywane w instalacji komunalnej/odzysku o której mowa w art. 38 b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) posiadającej stosowne decyzje właściwego organu obejmującą zezwolenie na przetwarzanie tych odpadów. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy użyciu stacji przeładunkowej, o której mowa w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 701 ze zm.) do której niezbędna jest m.in. decyzja na zbieranie opadów.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90514000 Diensten voor afvalrecycling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL214 Krakowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto i gmina Wieliczka

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie odpadów komunalnych z PSZOK.

Szacunkowa liczba odpadów komunalnych przewidziana do przetworzenia w terminie wykonania zamówienia, t.j. w planowanym okresie od dnia zawarcia umowy do 30.11.2020 wynosi odpowiednio dla poszczególnych zadań:

PSZOK – 55 Mg, w tym:

a) zadanie 10 – odpady selektywnie zbierane o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 99: 30 Mg;

b) zadanie 11 – odpady biodegradowalne o kodach 20 02 01 oraz 20 01 08: 25 Mg.

Celem Zamawiającego jest realizacja racjonalnej gospodarki odpadami ze szczególnym naciskiem na osiągnięcie efektywnych wyników w segregacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia.

Zamawiający wymaga, aby usługi przetwarzania odpadów (odpowiednio dla zadania), odbywały się zgodnie z przepisami prawa, w szczególności były wykonywane w instalacji komunalnej/odzysku o której mowa w art. 38 b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) posiadającej stosowne decyzje właściwego organu obejmującą zezwolenie na przetwarzanie tych odpadów. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy użyciu stacji przeładunkowej, o której mowa w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 701 ze zm.) do której niezbędna jest m.in. decyzja na zbieranie opadów.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

c.d. Powyższe przepisy prawa skutkują zmianami (lub korygowaniem) kierunku strumieni odpadów kierowanych do poszczególnych instalacji przetwarzania oraz uszczelnianiem systemu odpadowego. W chwili obecnej podmioty prowadzące instalację przetwarzania odpadów niechętnie zawierają umowy na okres dłuższy niż 3 miesiące lub ceny są bardzo wysokie.

Zamawiający informuje, że przesłał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1.10.2020 ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi o których mowa w art. 11 ust. 8 uPzp oraz wszczął postępowanie 6.10.2020. Mając powyższe na uwadze zachodzą wszystkie przesłanki niezbędne do tego aby udzielić przedmiotowego zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z uwagi na konieczność zachowania terminów i procedur określonych w ustawie Pzp.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wieliczka – sektor I Miasto Wieliczka

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Remondis Kraków Sp. z o.o.
Postadres: ul. Półłanki 64
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-740
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 477 100.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 491 660.01 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wieliczka – sektor II sołectwa gminy Wieliczka

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Remondis Kraków Sp. z o.o.
Postadres: ul. Półłanki 64
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-740
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 516 780.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 533 132.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Remondis Kraków Sp. z o.o. Sp. z o.o.
Postadres: ul. Półłanki 64
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-740
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 900.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 900.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający działając na podstawie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) zamierza udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) aby zapewnić przetwarzanie odpadów odbieranych od mieszkańców sektora I, sektora II gminy Wieliczka oraz z PSZOK. Zamawiający ogłosił i przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej progi o których mowa w art. 11 ust. 8 uPzp (znak sprawy: WZP.271.21.2020) na przetwarzanie odpadów pochodzących z sektora I, sektora II gminy Wieliczka oraz z PSZOK, jednakże ceny ofert (w zakresie wszystkich części) znacznie przekraczały kwoty, które Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (odpowiednio dla części).

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, gdyż zachodzą łącznie wszystkie okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

— zaistniała wyjątkowa sytuacja polegająca na możliwości wystąpienia zagrożenia sanitarnego, w przypadku braku możliwości przekazania do przetworzenia odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych. Ww. odpady mogą zostać przekazane tylko i wyłącznie do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w tym instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na bieżąco pod rygorem wystąpienia zagrożenia sanitarnego. W związku z powyższym nie istnieje także możliwość zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówień,

— zaistniała sytuacja nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej progi o których mowa w art. 11 ust. 8 uPzp (znak sprawy: WZP.271.21.2020). W wyznaczonym terminie ofertę złożył jeden wykonawca. We wszystkich częściach ceny oferty znacznie przekraczały kwoty, które Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (odpowiednio dla części) pomimo, że zamawiający oszacował przedmiot zamówienia z należytą starannością. Mając powyższe na uwadze Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nie istniała także możliwość wcześniejszego wszczęcia postępowania z uwagi na fakt, iż podmioty prowadzące instalacje przetwarzania odpadów kalkulują ceny przetwarzania odpadów (na przyszły rok) dopiero pod koniec ostatniego kwartału roku poprzedzającego. Ponadto każdy Wykonawca prowadzący instalację przetwarzania odpadów nie może składać nieograniczonych deklaracji przejęcia odpadów gdyż jest ograniczony limitami wskazanymi we właściwej decyzji na prowadzenie instalacji. W zakresie powyższych limitów Wykonawcy uwzględniają przede wszystkim ilość odpadów którą przetworzą w ramach kompleksowej umowy na odbiór odpadów z różnych gmin wraz z ich przetworzeniem. Powyższy stan faktyczny bardzo ogranicza krąg potencjalnych podmiotów, którzy chcą (lub mogą) ubiegać się o zamówienie niezależnie od zapisów zawartych w treści SIWZ Zamawiającego.

• zaistnienia wyjątkowej sytuacji nie można było przewidzieć gdyż wynika ona ze zmian wprowadzonych:

— ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579)

Oraz

— ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1403)

Ciąg dalszy uzasadnienia w załączniku D1.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami uPzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nieuregulowanych w pkt VI.4.3) w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g uPzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020