Diensten - 578266-2020

01/12/2020    S234

Polen-Wroclaw: Installatiediensten voor bebakenings- en besturingssystemen

2020/S 234-578266

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Postadres: ul. Powstańców Śląskich 186
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 53-139
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Dec, Agnieszka Pelc
E-mail: mdec@gddkia.gov.pl
Telefoon: +48 713347379
Fax: +48 713347363
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gddkia.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zarządzanie drogami krajowymi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Regionalne projekty wdrożeniowe – krajowy system zarządzania ruchem drogowym na sieci TEN-T etap 1

Referentienummer: O.WR.D-3.2410.169.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51900000 Installatiediensten voor bebakenings- en besturingssystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie, uruchomienie modułów rozproszonych w pasie drogowym dróg wyszczególnionych poniżej oraz integrację ich z systemem centralnym KSZR wraz z usługami rozwoju oraz wsparcia i utrzymania wszystkich elementów systemu:

— część 1 – w Oddziale GDDKiA w Łodzi – drogi A1 i A2 oraz CZR Stryków,

— część 2 – w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i w Opolu – drogi A4 i A8 oraz CZR Wrocław–Widawa.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 149 537 666.02 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr A1, A2 zarządzanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi”

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72250000 Systeem- en ondersteuningsdiensten
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
71320000 Technische ontwerpdiensten
72227000 Advies over software-integratie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL71 Łódzkie
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zamówienie będzie polegało na:

a) zaprojektowaniu, dostawie, wdrożeniu i uruchomieniu infrastruktury przydrożnej (Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią telekomunikacyjną oraz wykonaniu testów (SAT, FAT, SIT);

b) zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z dostosowaniem

I wyposażeniem budynku regionalnego Centrum Zarządzania Ruchem – CZR Stryków;

c) integracji (IT) infrastruktury przydrożnej z oprogramowaniem modułów centralnych, w tym w szczególności z warstwą integracyjną oprogramowania centralnego (za dostarczenie oprogramowania integracyjnego odpowiadał będzie Wykonawca centralnego projektu wdrożeniowego);

d) usług rozwoju;

e) usług wsparcia i utrzymania w ramach projektu KSZRD E1.

W zakresie prac przewidziane jest także:

— przejęcie i świadczenie usług wsparcia i utrzymania modułów rozproszonych wykonanych przez Wykonawców kontraktów drogowych (poza KSZRD Etap 1), uprzednio zintegrowanych z systemem centralnym (prawo opcji),

— kontynuacja świadczenia usług wsparcia i utrzymania modułów wdrożeniowych rozproszonych wdrożonych i utrzymywanych w ramach zamówienia podstawowego (prawo opcji),

— zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie dodatkowej klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego (prawo opcji),

— zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych innych niż w zamówieniu podstawowym, w obszarze geograficznym zamówienia podstawowego (prawo opcji),

— przeniesienie istniejących serwerów związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych dot. poboru opłat z Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

— przekazanie zwrotne KSZR-RPW do GDDKiA lub Wykonawcy następczemu.

2. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 840 dni od podpisania umowy w zakresie wdrożenia systemu, a następnie świadczenia usług wsparcia i utrzymania przez okres 5 lat po zakończeniu wdrożenia. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany etapowo, z podziałem na sześć kamieni milowych. o których mowa ze względu na ograniczoną liczbę znaków w SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie opisanym w pkt 5.1 IDW odpowiednio dla tej części.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa powyżej w szczególności w przypadku, gdy w trakcie świadczenia Usługi zaistnieje konieczność zwiększenia zakresu prac przewidzianych w zamówieniu podstawowym w stosunku do obszaru na którym jest realizowane zamówienie podstawowe.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa powyżej w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, odpowiednio na takich samych warunkach i zasadach, jakie zostały określone w Umowie dla zamówienia podstawowego.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Nieinwazyjne rozwiązania techniczne / Weging: 20,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Koszt utrzymania / Weging: 20,00
Prijs - Weging: 60,00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie:

1) usług wsparcia i utrzymania polegających na przejęciu i świadczeniu usług wsparcia

I utrzymania modułów rozproszonych, w tym na drogach nieobjętych zamówieniem podstawowym uprzednio zintegrowanych z systemem centralnym;

2) kontynuacji świadczenia usług wsparcia i utrzymania modułów wdrożeniowych rozproszonych i pozostałych komponentów systemu przez kolejne miesiące, maksymalnie do 60 miesięcy po zakończeniu okresu podstawowego świadczenia przez Wykonawcę usług wsparcia i utrzymania w ramach zamówienia podstawowego. Opcja ta dotyczy również kontynuacji świadczenia usług wsparcia i utrzymania klas modułów rozproszonych wykonanych w ramach prawa opcji poza zamówieniem podstawowym, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego;

3) zaprojektowania, dostawy i wdrożenia dodatkowej klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego;

4) zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych innych niż w zamówieniu podstawowym, w obszarze geograficznym zamówienia podstawowego.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków unijnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w ramach projektu „Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1” oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Regionalny projekt wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr A4 i A8 zarządzanych przez Oddziały GDDKiA we Wrocławiu i Opolu”

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72250000 Systeem- en ondersteuningsdiensten
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
71320000 Technische ontwerpdiensten
72227000 Advies over software-integratie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
NUTS-code: PL52 Opolskie
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamówienie będzie polegało na:

a) zaprojektowaniu, dostawie, wdrożeniu i uruchomieniu infrastruktury przydrożnej (modułów wdrożeniowych rozproszonych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią telekomunikacyjną oraz wykonaniu testów (SAT, FAT, SIT);

b) zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z dostosowaniem

i wyposażeniem budynku regionalnego Centrum Zarządzania Ruchem – CZR Wrocław–Widawa;

c) integracji (IT) infrastruktury przydrożnej z oprogramowaniem modułów centralnych,

W tym w szczególności z warstwą integracyjną oprogramowania centralnego

(za dostarczenie oprogramowania integracyjnego odpowiadał będzie Wykonawca centralnego projektu wdrożeniowego);

d) usług rozwoju;

e) usług wsparcia i utrzymania w ramach projektu KSZRD E1.

W zakresie prac przewidziane jest także:

— przejęcie i świadczenie usług wsparcia i utrzymania modułów rozproszonych wykonanych przez Wykonawców kontraktów drogowych (poza KSZRD Etap 1), uprzednio zintegrowanych z systemem centralnym (prawo opcji),

— kontynuacja świadczenia usług wsparcia i utrzymania Modułów Rozproszonych wdrożonych i utrzymywanych w ramach zamówienia podstawowego (prawo opcji),

— zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie dodatkowej klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego (prawo opcji),

— zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych innych niż w zamówieniu podstawowym, w obszarze geograficznym zamówienia podstawowego (prawo opcji),

— przekazanie zwrotne KSZR-RPW do GDDKiA lub Wykonawcy następczemu.

2. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 840 dni od podpisania umowy w zakresie wdrożenia systemu, a następnie świadczenia usług wsparcia i utrzymania przez okres 5 lat po zakończeniu wdrożenia. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany etapowo, z podziałem na sześć kamieni milowych. o których mowa ze względu na ograniczoną liczbę znaków w SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie opisanym w pkt 5.1 IDW odpowiednio dla tej części.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa powyżej w szczególności w przypadku, gdy w trakcie świadczenia usługi zaistnieje konieczność zwiększenia zakresu prac przewidzianych w zamówieniu podstawowym w stosunku do obszaru na którym jest realizowane zamówienie podstawowe.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa powyżej w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, odpowiednio na takich samych warunkach i zasadach, jakie zostały określone w umowie dla zamówienia podstawowego.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Nieinwazyjne rozwiązania techniczne / Weging: 20,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Koszt utrzymania / Weging: 20,00
Prijs - Weging: 60,00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie:

1) usług wsparcia i utrzymania polegających na przejęciu i świadczeniu usług wsparcia

I utrzymania modułów rozproszonych, w tym na drogach nieobjętych zamówieniem podstawowym uprzednio zintegrowanych z systemem centralnym;

2) kontynuacji świadczenia usług wsparcia i utrzymania modułów wdrożeniowych rozproszonych i pozostałych komponentów systemu przez kolejne miesiące, maksymalnie do 60 miesięcy po zakończeniu okresu podstawowego świadczenia przez Wykonawcę usług wsparcia i utrzymania w ramach zamówienia podstawowego. Opcja ta dotyczy również kontynuacji świadczenia usług wsparcia i utrzymania klas modułów rozproszonych wykonanych w ramach prawa opcji poza zamówieniem podstawowym, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego;

3) zaprojektowania, dostawy i wdrożenia dodatkowej klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego;

4) zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych innych niż w zamówieniu podstawowym, w obszarze geograficznym zamówienia podstawowego.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków unijnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w ramach projektu „Krajowy system zarządzania ruchem drogowym na sieci TEN-T Etap 1" oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 138-339988
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

„Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr A1, A2 zarządzanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi”

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

"Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr A4 i A8 zarządzanych przez Oddziały GDDKiA we Wrocławiu i Opolu”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Wasko S.A.
Postadres: ul. Berbeckiego 6
Plaats: Gliwice
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 44-100
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TRAX elektronik, A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński Sp. j.
Postadres: ul. ks. Truszkowskiego 54
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Postcode: 31-352
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 181 569 334.50 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 149 537 666.02 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

— Przygotowanie koncepcji, projektów technicznych, dokumentacji powykonawczych,

— Usługi utrzymania, wsparcia, serwisu,

— Pozyskiwanie ekspertyz, opinii, uzgodnień,

— Dostawa, konfiguracja, integracja, migracja oprogramowania,

— Wykonanie szkoleń,

— Prace projektowe i budowlane,

— Prace projektowe i budowlano – konstrukcyjne w pasie drogowym,

— Prace projektowe i wykonawcze – przyłącza energetyczn

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Części 1– w Oddziale GDDKiA w Łodzi – drogi A1 i A2 oraz CZR Stryków – została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 2245887801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 2245887801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020