Diensten - 578266-2020

01/12/2020    S234

Polen-Wroclaw: Installatiediensten voor bebakenings- en besturingssystemen

2020/S 234-578266

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Postadres: ul. Powstańców Śląskich 186
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 53-139
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Dec, Agnieszka Pelc
E-mail: mdec@gddkia.gov.pl
Telefoon: +48 713347379
Fax: +48 713347363
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gddkia.gov.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zarządzanie drogami krajowymi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Regionalne projekty wdrożeniowe – krajowy system zarządzania ruchem drogowym na sieci TEN-T etap 1

Referentienummer: O.WR.D-3.2410.169.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51900000 Installatiediensten voor bebakenings- en besturingssystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 149 537 666.02 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr A1, A2 zarządzanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi”

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72250000 Systeem- en ondersteuningsdiensten
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
71320000 Technische ontwerpdiensten
72227000 Advies over software-integratie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL71 Łódzkie
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Regionalny projekt wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr A4 i A8 zarządzanych przez Oddziały GDDKiA we Wrocławiu i Opolu”

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72250000 Systeem- en ondersteuningsdiensten
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
71320000 Technische ontwerpdiensten
72227000 Advies over software-integratie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
NUTS-code: PL52 Opolskie

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 138-339988

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

„Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr A1, A2 zarządzanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi”

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

"Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr A4 i A8 zarządzanych przez Oddziały GDDKiA we Wrocławiu i Opolu”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Wasko S.A.
Postadres: ul. Berbeckiego 6
Plaats: Gliwice
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 44-100
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TRAX elektronik, A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński Sp. j.
Postadres: ul. ks. Truszkowskiego 54
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Postcode: 31-352
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 181 569 334.50 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 149 537 666.02 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020