Diensten - 578273-2020

01/12/2020    S234

Polen-Warschau: Diensten voor bescherming tegen natuurlijke risico's of gevaren

2020/S 234-578273

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postadres: ul. Żelazna 59A
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-848
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Rytlewska
E-mail: zamowienia-gd@gdansk.rzgw.gov.pl
Telefoon: +48 585304135
Fax: +48 583261889
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.wody.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni Toruń, obiekt Tążyna, Kanał Dolny Niziny Toruńskiej – część 4.

Referentienummer: GD.ROZ.281.84.2020.ZP.MR
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90721800 Diensten voor bescherming tegen natuurlijke risico's of gevaren
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni Toruń, obiekt Tążyna, Kanał Dolny Niziny Toruńskiej – część 4.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 125 821.87 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

powiat aleksandrowski, toruński

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

1. Tążyna:

— koszenie porostów ze skarp w km 31+557 do 45+070,

— wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp w km jw.,

— koszenie porostów z dna cieku w km 31+557 do 45+070 – 70 % powierzchni dna,

— wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieku w km jw. – 70 % powierzchni dna,

— hakowanie dna cieku na odcinku w km 31+557 do 45+070 – 30 % powierzchni dna;

2. Kanał Dolny Niziny Toruńskiej:

— ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000–24+460,

— ręczne wygrabienie wykoszonej roślinności ze skarp w km jw.,

— ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieku w km 6+335–24+460,

— ręczne wygrabienie wykoszonych porostów gęstych twardych z dna cieku w km 6+335–24+460,

— ręczne hakowanie dna z roślin przy zarośnięciu do 60 % cieku w km 0+000–6+335.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

W dniu 14 września 2020 r. Zamawiający udzielił w ramach postępowania nr GD.ROZ.281.28.2020.EB pn. „Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni Toruń w podziale na 14 części” zamówienie na realizację części 4 pn. „Obiekty: Kanał Górny Niziny Toruńskiej, Struga Łysomicka, Struga Papowska Mała, Kanał Rozgarty, Struga Toruńska” Wykonawcy PPHU Drewdom Tomasz Reniec, Warząchewka Nowa 4 A, 87-800 Włocławek.

W związku z faktem, że Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zawarcie zapisu „Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Polegać one będą na powtórzeniu podobnych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia podstawowego, w zakresie do 100 %, wartości zamówienia podstawowego. Będą udzielone na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zamówienia (m.in. cen, termin realizacji)” oraz z uwagi na zaistnienie potrzeby powtórzenia zamówienia w zakresie utrzymania koryt cieków Zamawiający korzystając z możliwości przewidzianej w ogłoszeniu o zamówieniu zaprosił Wykonawcę do negocjacji w celu udzielania zamówienia z wolnej ręki.

Wartość zamówień podobnych planowanych do udzielenia została uwzględniona przy obliczaniu całkowitej wartości zamówienia i nie przekracza łącznej wartości 100 % wartości zamówienia podstawowego.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni Toruń, obiekt Tążyna, Kanał Dolny Niziny Toruńskiej – część 4

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PPHU Drewdom Tomasz Reniec
Postadres: Warząchewka 4A
Plaats: Włocławek
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postcode: 87-800
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 125 821.89 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 154 760.92 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,

Przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora Wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020