Diensten - 578274-2020

01/12/2020    S234

Polen-Juszkowo: Sneeuwruimingsdiensten

2020/S 234-578274

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Pruszcz Gdański
Postadres: Zakątek 1
Plaats: Juszkowo
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 83-000
Land: Polen
Contactpersoon: Beata Rembisz
E-mail: zamowienia@pruszczgdanski.pl
Telefoon: +48 586929421
Fax: +48 586929491
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pruszczgdanski.pl
Adres van het kopersprofiel: www.pruszczgdanski.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych

Referentienummer: ZP.271.43.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie gminy Pruszcz Gdański w sezonach zimowych 2020/2021 oraz 2021/2022 z podziałem na zadania – liczba części 4 – rejon V Juszkowo, rejon VI Straszyn, rejon IX Rotmanka, rejon XI Borkowo.

Kod CPV: 90620000-9.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 100.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rejon V Juszkowo

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych w Juszkowie.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rejon VI Straszyn

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych w Straszynie.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Warunki ustalone zgodnie z protokołem z negocjacji.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rejon XI Borkowo

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych w Borkowie.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Warunki ustalone zgodnie z protokołem z negocjacji.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rejon IX Rotmanka

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych w Rotmance.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Warunki ustalone zgodnie z protokołem z negocjacji.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający na podstawie art. 39 Pzp ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było świadczenie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych położonych na terenie gminy Pruszcz Gdański (nr postępowania ZP.271.34.2020, data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – 21.8.2020, ogłoszenie opublikowano pod nr referencyjnym 2020/S 165-400943 26.8.2020). W postępowaniu w zakresie rejonu nr V (Juszkowo), rejonu nr VI (Straszyn), rejonu nr IX (Rotmanka) oraz rejonu nr XI (Borkowo) nie została złożona żadna oferta. Powyższa sytuacja upoważnia zatem Zamawiającego do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp.

Warunki zamówienia nie zostały zmienione.

Opublikowano ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante.

Powiadomiono Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 207-505473
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rejon V Juszkowo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bujareh Anna Bujałkowska
Nationaal identificatienummer: 5932150870
Postadres: Chopina 4
Plaats: Pruszcz Gdański
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 83-000
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 315 704.49 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 375 390.74 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rejon VI Straszyn

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pikomar Patrycja Borkowska
Nationaal identificatienummer: 6040089759
Postadres: Jasna 7
Plaats: Łęgowo
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 83-031
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 590 822.60 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 774 967.56 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rejon XI Borkowo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pikomar Patrycja Borkowska
Nationaal identificatienummer: 6040089759
Postadres: Jasna 7
Plaats: Łęgowo
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-031
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 227 441.79 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 295 281.07 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Wysokość podatku VAT w 8 %.

Postępowanie na rejon IX Rotmanka trwa – po podpisaniu umowy zostanie przygotowane nowe ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, KIO
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020