Diensten - 578274-2020

01/12/2020    S234

Polska-Juszkowo: Usługi odśnieżania

2020/S 234-578274

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pruszcz Gdański
Adres pocztowy: Zakątek 1
Miejscowość: Juszkowo
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 83-000
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Rembisz
E-mail: zamowienia@pruszczgdanski.pl
Tel.: +48 586929421
Faks: +48 586929491
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pruszczgdanski.pl
Adres profilu nabywcy: www.pruszczgdanski.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych

Numer referencyjny: ZP.271.43.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie gminy Pruszcz Gdański w sezonach zimowych 2020/2021 oraz 2021/2022 z podziałem na zadania – liczba części 4 – rejon V Juszkowo, rejon VI Straszyn, rejon IX Rotmanka, rejon XI Borkowo.

Kod CPV: 90620000-9.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 100.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rejon V Juszkowo

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych w Juszkowie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rejon VI Straszyn

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych w Straszynie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Warunki ustalone zgodnie z protokołem z negocjacji.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rejon XI Borkowo

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych w Borkowie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Warunki ustalone zgodnie z protokołem z negocjacji.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rejon IX Rotmanka

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych w Rotmance.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Warunki ustalone zgodnie z protokołem z negocjacji.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający na podstawie art. 39 Pzp ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było świadczenie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych położonych na terenie gminy Pruszcz Gdański (nr postępowania ZP.271.34.2020, data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – 21.8.2020, ogłoszenie opublikowano pod nr referencyjnym 2020/S 165-400943 26.8.2020). W postępowaniu w zakresie rejonu nr V (Juszkowo), rejonu nr VI (Straszyn), rejonu nr IX (Rotmanka) oraz rejonu nr XI (Borkowo) nie została złożona żadna oferta. Powyższa sytuacja upoważnia zatem Zamawiającego do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp.

Warunki zamówienia nie zostały zmienione.

Opublikowano ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante.

Powiadomiono Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 207-505473
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Rejon V Juszkowo

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bujareh Anna Bujałkowska
Krajowy numer identyfikacyjny: 5932150870
Adres pocztowy: Chopina 4
Miejscowość: Pruszcz Gdański
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 83-000
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 315 704.49 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 375 390.74 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Rejon VI Straszyn

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pikomar Patrycja Borkowska
Krajowy numer identyfikacyjny: 6040089759
Adres pocztowy: Jasna 7
Miejscowość: Łęgowo
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 83-031
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 590 822.60 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 774 967.56 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Rejon XI Borkowo

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pikomar Patrycja Borkowska
Krajowy numer identyfikacyjny: 6040089759
Adres pocztowy: Jasna 7
Miejscowość: Łęgowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-031
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 227 441.79 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 295 281.07 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wysokość podatku VAT w 8 %.

Postępowanie na rejon IX Rotmanka trwa – po podpisaniu umowy zostanie przygotowane nowe ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2020