Diensten - 578274-2020

01/12/2020    S234

Polen-Juszkowo: Sneeuwruimingsdiensten

2020/S 234-578274

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Pruszcz Gdański
Postadres: Zakątek 1
Plaats: Juszkowo
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 83-000
Land: Polen
Contactpersoon: Beata Rembisz
E-mail: zamowienia@pruszczgdanski.pl
Telefoon: +48 586929421
Fax: +48 586929491
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pruszczgdanski.pl
Adres van het kopersprofiel: www.pruszczgdanski.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych

Referentienummer: ZP.271.43.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 100.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rejon V Juszkowo

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rejon VI Straszyn

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rejon XI Borkowo

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rejon IX Rotmanka

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634 Gdański

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 207-505473

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rejon V Juszkowo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bujareh Anna Bujałkowska
Nationaal identificatienummer: 5932150870
Postadres: Chopina 4
Plaats: Pruszcz Gdański
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 83-000
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 315 704.49 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 375 390.74 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rejon VI Straszyn

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pikomar Patrycja Borkowska
Nationaal identificatienummer: 6040089759
Postadres: Jasna 7
Plaats: Łęgowo
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 83-031
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 590 822.60 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 774 967.56 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rejon XI Borkowo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pikomar Patrycja Borkowska
Nationaal identificatienummer: 6040089759
Postadres: Jasna 7
Plaats: Łęgowo
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-031
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 227 441.79 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 295 281.07 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020