Diensten - 578277-2020

01/12/2020    S234

Denemarken-Brovst: Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs

2020/S 234-578277

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jammerbugt Kommune
Nationaal identificatienummer: 29189439
Postadres: Borgervænget 12
Plaats: Brovst
NUTS-code: DK013 Nordsjælland
Postcode: 9460
Land: Denemarken
Contactpersoon: Maria Kjær
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.jammerbugt.dk/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge

Referentienummer: 2020/S 195-471953
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80400000 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Udbud af kontrakt vedr. danskuddannelse til udlændinge til Jammerbugt Kommune, i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr. 971 af 26. juni 2020 herefter benævnt ”Danskuddannelsesloven”. Danskuddannelsesloven omfatter 3 modulopbyggede danskuddannelser, der hver især afsluttes med en centralt stillet prøve. Nærværende udbud omfatter de 3 modulopbyggede danskuddannelser: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3 med indhold i henhold til Danskuddannelsesloven.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 18 000 000.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214800 Gebouw voor opleidingsvoorzieningen
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
80580000 Geven van taalcursussen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Målgruppen for den udbudte opgave er alle udlændinge, der er fyldt 18 år, herunder både I- og S-kursister, som defineret i Danskuddannelsesloven. Undervisningen skal rumme udlændinge med en kortere eller ingen uddannelsesmæssig baggrund, f.eks. flygtninge og familiesammenførte. Undervisningen skal støtte op om beskæftigelsesrettede aktiviteter, og vejen til et arbejde. Herudover skal undervisningen sikre, at de ressourcestærke S-kursister har et effektivt og fleksibelt tilbud.

Jammerbugt Kommune har til hensigt at indgå kontrakt med én hovedleverandør.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Undervisningsforløb / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation/virksomhed og medarbejdere / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 195-471953
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HF & VUC Nord S/I
Nationaal identificatienummer: 29485348
Postadres: På Sporet 8B
Plaats: Aalborg
NUTS-code: DK05 Nordjylland
Postcode: 9000
Land: Denemarken
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 000 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud
Postadres: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405708
Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Finder ikke anvendelse
Plaats: Finder ikke anvendelse
Land: Denemarken
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er):\nI henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: § 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000
Internetadres: http://www.kfst.dk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020