Diensten - 578288-2020

01/12/2020    S234

Polen-Raszyn: Diensten in verband met software

2020/S 234-578288

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Urząd Gminy Raszyn
Postadres: ul. Szkolna 2a
Plaats: Raszyn
NUTS-code: PL913 Warszawski zachodni
Postcode: 05-090
Land: Polen
Contactpersoon: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Telefoon: +48 227017803
Fax: +48 227017801
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bip.raszyn.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS i modelu hydraulicznego sieci wraz z dostawą niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki przestrzennej w Gm...

Referentienummer: ZP.271.1.13.2020.DC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72260000 Diensten in verband met software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS i modelu hydraulicznego sieci wraz z dostawą niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki przestrzennej w Gminie Raszyn – faza V”

Zakres przedmiotu zmówienia obejmuje budowę systemu informacji przestrzennej (zwanego dalej: GIS) i modelu hydraulicznego sieci wodociągowej obejmujących w swym zakresie zagadnienia związane z zebraniem i usystematyzowaniem danych o sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ich obiektach położonych na terenie gminy Raszyn.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 319 435.35 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38221000 Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke)
48610000 Databasesystemen
72260000 Diensten in verband met software
72221000 Bedrijfsanalyseadviezen
80510000 Gespecialiseerde opleidingsdiensten
79999100 Scanningsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL913 Warszawski zachodni
Voornaamste plaats van uitvoering:

Polska, województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Raszyn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS i modelu hydraulicznego sieci wraz z dostawą niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki przestrzennej w Gminie Raszyn – faza V”.

Zakres przedmiotu zmówienia obejmuje budowę systemu informacji przestrzennej (zwanego dalej: GIS) i modelu hydraulicznego sieci wodociągowej obejmujących w swym zakresie zagadnienia związane z zebraniem i usystematyzowaniem danych o sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ich obiektach położonych na terenie Gminy Raszyn.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

PIOS.02.03.00-00-0057/16-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze co najmniej osoby pełniące rolę:

— kierownika projektu wykonującego czynności z zakresu kierowania pracami przy realizacji projektu polegającymi na budowie systemu informatycznego oraz kierownika wdrażania GIS zg. z SIWZ

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 121-296215
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS i modelu hydraulicznego sieci wraz z dostawą niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki przestrzennej w Gm...

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: KartGis Sp. z o.o.
Postadres: Al. Jerozolimskie 81
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Postcode: 02-001
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 363 765.34 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 689 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest:

Pan Arkadiusz Godula

Tel.: +48 227017842

Adres e-mail: iod@raszyn.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS i modelu hydraulicznego sieci wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki przestrzennej w Gminie Raszyn – faza V”” znak: ZP.271.1.13.2020.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z wytycznymi określonymi w SIWZ

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020