Diensten - 578293-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Stockholm: Verhuur of leasing van eigen onroerend goed

2020/S 234-578293

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SKL Kommentus Inköpscentral AB
Nationaal identificatienummer: 556819-4798
Postadres: Hornsgatan 15
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Postcode: 117 99
Land: Zweden
Contactpersoon: Ebba Melchior
E-mail: ebba.melchior@sklkommentus.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sklkommentus.se
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fordonsleasing inklusive tjänster 2019

Referentienummer: 10461
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
70200000 Verhuur of leasing van eigen onroerend goed
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen gäller fordon upp till 3,5 ton och består av två anbudsområden:

* Finansiell leasing inklusive tjänster

* Operationell leasing inklusive tjänster

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 500 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34110000 Personenwagens
34140000 Zware motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen gäller fordon upp till 3,5 ton och består av två anbudsområden:

* Finansiell leasing inklusive tjänster

* Operationell leasing inklusive tjänster

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 096-229576
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Volkswagen Finans Sverige AB
Nationaal identificatienummer: 556258-8904
Postadres: Hantverksvägen 9
Plaats: Södertälje
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Postcode: 151 88
Land: Zweden
E-mail: martina.jonsson@vwfs.se
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 750 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 750 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: LeasePlan Sverige AB
Nationaal identificatienummer: 556506-1776
Postadres: Box 511
Plaats: Solna
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Postcode: 169 29
Land: Zweden
E-mail: magnus.boman@leaseplan.com
Internetadres: http://www.leaseplan.se
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 750 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 750 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Stockholm
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020