Diensten - 578320-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Orléans: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 234-578320

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rectorat Orléans Tours
Nationaal identificatienummer: 17450430800019
Postadres: 21 rue Saint-Étienne
Plaats: Orléans Cedex 01
NUTS-code: FRB06 Loiret
Postcode: 45043
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Cellule académique des achats
E-mail: Marches.publics@ac-orleans-tours.fr
Telefoon: +33 238794153
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ac-orleans-tours.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de prestations permettant de gérer l'assistance à maîtrise d'œuvre pour des applications de gestion administrative développées en technologie WEB, existantes ou à venir

Referentienummer: REC45-2020-002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 989 162.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations de maintenance, d'intégration et d'expertise concernant des applications Web

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72267100 Onderhoud van software voor informatietechnologie
72227000 Advies over software-integratie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB06 Loiret
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations de recette fonctionnelle, d'analyse et de diffusion concernant des applications Web

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72250000 Systeem- en ondersteuningsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB06 Loiret

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 162-393545

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300159653
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot 1 — Prestations de maintenance, d'intégration et d'expertise concernant des applications Web-titulaire rang 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Atos intégration
Nationaal identificatienummer: 408 024 719 00572
Postadres: Siège: 80 quai Voltaire — immeuble River Ouest
Plaats: Bézons
NUTS-code: FR108 Val-d’Oise
Postcode: 95870
Land: Frankrijk
Internetadres: https://atos.net/fr/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 344 690.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 344 690.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300159611
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot 1— prestations de maintenance, d'intégration et d'expertise concernant des applications Web-titulaire rang 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Neo soft services
Nationaal identificatienummer: 484 348 487 00162
Postadres: 13 rue du Clos Courtel
Plaats: Cesson-Sévigné
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine
Postcode: 35510
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.neo-soft.fr/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 344 690.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 344 690.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300159675
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2 — prestations de recette fonctionnelle, d'analyse et de diffusion concernant des applications Web - titulaire rang 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: it &M régions
Nationaal identificatienummer: 794 092 536 00026
Postadres: 36 quai du Châtelet
Plaats: Orléans
NUTS-code: FRB06 Loiret
Postcode: 45000
Land: Frankrijk
Internetadres: https://it-m.fr/nos-filiales/itm-regions/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 644 472.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 644 472.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300159663
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2 — prestations de recette fonctionnelle, d'analyse et de diffusion concernant des applications Web - titulaire rang 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: 6TI
Nationaal identificatienummer: 413 845 983 00050
Postadres: 3 rue de la République
Plaats: Orléans
NUTS-code: FRB06 Loiret
Postcode: 45000
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.6ti.fr/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 644 472.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 644 472.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020