Diensten - 578322-2020

01/12/2020    S234

Portugal-Lissabon: Diensten voor buitenlandse zaken en andere diensten

2020/S 234-578322

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros
Nationaal identificatienummer: 600014576
Postadres: Palácio das Necessidades, Largo do Rilvas
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postcode: 1399-030
Land: Portugal
E-mail: umc@mne.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de serviços indiferenciados de apoio ao Ministério dos Negócios Estrangeiros

Referentienummer: 88/UMC/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75210000 Diensten voor buitenlandse zaken en andere diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de serviços indiferenciados de apoio ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 299 277.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de serviços indiferenciados de apoio ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Não se aplica.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 063-151090
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 196/2020
Benaming:

Aquisição de serviços indiferenciados de apoio ao MNE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Searchwind — Consultores de Gestão, Lda.
Nationaal identificatienummer: 509042635
Postadres: Rua Doutor Oliveira Ramos, 45, rés-do-chão
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postcode: 1900-210
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 299 277.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 289 857.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ministro dos Negócios Estrangeiros
Postadres: Palácio das Necessidades, Largo do Rilvas
Plaats: Lisboa
Postcode: 1399-030
Land: Portugal
E-mail: umc@mne.pt
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020