Usługi - 578323-2018

29/12/2018    S250

Polska-Łomża: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2018/S 250-578323

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Łomża
Adres pocztowy: Urząd Miejski w Łomży, pl. Stary Rynek 14
Miejscowość: Łomża
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Kod pocztowy: 18-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Boryszewski
E-mail: d.boryszewski@um.lomza.pl
Tel.: +48 862156795
Faks: +48 862156706

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.lomza.pl

I.2)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Numer referencyjny: WGK.7243.20.2018
II.1.2)Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi

Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łomża i obszar gmin objętych porozumieniem międzygminnym.

II.2.4)Opis zamówienia:

Transport drogowy - przewozy w publicznym transporcie zbiorowym, autobusowym na sieci komunikacyjnej obejmującej Miasto Łomża i obszar gmin objętych porozumieniem międzygminnym.

(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 31/01/2020
Okres w miesiącach: 120

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Bezpośrednie udzielanie zamówień podmiotowi wewnętrznemu (art. 5 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2018