Diensten - 578325-2020

01/12/2020    S234

Portugal-Porto: Computerupgrading

2020/S 234-578325

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centro Hospitalar Universitário do Porto, E. P. E.
Nationaal identificatienummer: 508331471
Postadres: Largo Professor Abel Salazar
Plaats: Porto
NUTS-code: PT11A Área Metropolitana do Porto
Postcode: 4099-001
Land: Portugal
E-mail: sandralobao.aprov@chporto.min-saude.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.chporto.pt
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Serviços de especificação, desenvolvimento e implementação na plataforma AIDA

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72540000 Computerupgrading
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Serviços de especificação, desenvolvimento e implementação na plataforma AIDA.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 270 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT11A Área Metropolitana do Porto
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Serviços de especificação, desenvolvimento e implementação na plataforma AIDA.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Preço / Weging: quarenta
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

SAMA 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Não aplicável.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 179-432207
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 106/2020
Benaming:

Serviços de especificação, desenvolvimento e implementação na plataforma AIDA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Giscon — Gabinete de Sistemas, Informática e Consultoria, Lda.
Postadres: Avenida Alfredo Barros, 14
Plaats: Braga
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 4715-350
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 327 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 270 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Centro Hospitalar Universitário do Porto, E. P. E.
Postadres: Largo Professor Abel Salazar
Plaats: Porto
Postcode: 4099-001
Land: Portugal
E-mail: sandralobao.aprov@chporto.min-saude.pt
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020