Diensten - 578327-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Madrid: Diensten in verband met software

2020/S 234-578327

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia
Nationaal identificatienummer: S2813610I
Postadres: C/ San Bernardo, 45
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28015
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia
E-mail: juntacontratacion@mjusticia.es
Telefoon: +34 913902222
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=YVy3kkhbVcMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de actualización de licencias, soporte tecnológico y mantenimiento de los productos informáticos Oracle, así como la asesoría y servicios de consultoría asociados a éstos

Referentienummer: NSE/2020/171
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72260000 Diensten in verband met software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de actualización de licencias, soporte tecnológico y mantenimiento de los productos informáticos Oracle, así como la asesoría y servicios de consultoría asociados a éstos.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 154 331.84 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72500000 Informaticadiensten
72600000 Diensten voor computerondersteuning en -advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de actualización de licencias, soporte tecnológico y mantenimiento de los productos informáticos Oracle, así como la asesoría y servicios de consultoría asociados a éstos.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Expediente tramitado por el procedimiento negociado sin publicidad (artículo 168.3.o de la LCSP).

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NSE/2020/171
Benaming:

Servicio de actualización de licencias, soporte tecnológico y mantenimiento de los productos informáticos Oracle, así como la asesoría y servicios de consultoría asociados a éstos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Oracle Ibérica, S. R. L.
Nationaal identificatienummer: B78361482
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 154 331.85 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 154 331.84 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38
Plaats: Madrid
Postcode: 28071
Land: Spanje
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Plazo de presentación: 20.11.2020.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020