Diensten - 578330-2020

01/12/2020    S234

Polen-Lisia Góra: Kredietverlening

2020/S 234-578330

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Lisia Góra
Postadres: ul. 1 Maja 7
Plaats: Lisia Góra
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Postcode: 33-140
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Jantoń – ustawa Pzp, Monika Świątek – przedmiot zamówienia
E-mail: zampub@lisiagora.pl
Telefoon: +48 146784678
Fax: +48 146784678
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.lisiagora.pl
Adres van het kopersprofiel: www.lisiagora.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 250 000, 00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Referentienummer: B.271.1.9.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66113000 Kredietverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 250 000, 00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć uruchomienie kredytu w dniu 14 wrzesień 2020 r.

Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej, równej wysokości stawki bazowej powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty.

Przyjmuje się liczbę dni kalendarzowych przypadających w danym kwartale, a każdy dzień za 1/365 część roku.

Spłata kredytu w latach 2021–2040.

Kredytobiorca nie będzie ponosił żadnych prowizji i opłat związanych z niewykorzystania kredytu jak również z tytułu przedterminowej spłaty kredytu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu w przypadku nie uruchomienia kredytu w całości

Szczegółowy opis w SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 776 306.65 PLN / Hoogste offerte: 776 306.65 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66113000 Kredietverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lisia Góra

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 250 000, 00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów:

— do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć uruchomienie kredytu w dniu 14 wrzesień 2020 r,

— kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej, równej wysokości stawki bazowej powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty,

— odsetki będą naliczane na bazie 365 dni w roku, przy czym w kwartale przyjmuje się liczbę dni kalendarzowych przypadających w danym kwartale, a każdy dzień za 1/365 część roku,

— odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w kwartalnych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni kwartału kalendarzowe i płatne nie później niż ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego kwartał, za który zostały naliczone, przy czym:

a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu i kończy się ostatniego dnia kwartału kalendarzowego;

b) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu.

— w każdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu będzie stała,

— Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu lub zmiany harmonogramu spłat kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat.

— terminy i kwoty spłat określone są w kalkulacji całkowitych kosztów kredytu – Załącznik nr 3 do SIWZ,

— jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, spłata następuje w poprzedzającym dniu roboczym przed terminem określonym w umowie kredytu,

— spłata kredytu będzie zabezpieczona w następujący sposób:

a) weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową:

— przekazywanie środków na wskazany rachunek bankowy wg zapotrzebowania:

— spłata kredytu w latach 2021–2040,

— Kredytobiorca nie będzie ponosił żadnych prowizji i opłat związanych z niewykorzystania kredytu jak również z tytułu przedterminowej spłaty kredytu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu w przypadku nieuruchomienia kredytu w całości,

— marża banku będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy,

— kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej uzależnionej od stawki WIBOR 3M przy zastosowaniu ewentualnego upustu udzielonego w ofercie lub powiększony o zaoferowaną w przetargu stałą marżę banku,

— spłata kredytu nastąpi w 74 ratach przy czym spłata pierwszej raty nastąpi dnia 30 marca 2020 r., a ostatniej dnia 20 grudnia 2040 r,

— w przypadku spłaty kredytu/rat kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu/rat kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów),

— Kredytodawca zobowiązuje się, że w przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości mniejszej od planowanej kwoty powyższa okoliczność nie będzie skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń w stosunku do Kredytobiorcy, a odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty,

— Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ,

— Kredytobiorca nie będzie ponosił żadnych prowizji i opłat związanych z niewykorzystania kredytu jak również z tytułu przedterminowej spłaty kredytu,

— Zamawiający dokona zabezpieczenia spłaty kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową opatrzoną kontrasygnatą skarbnika Gminy Lisia Góra.

— Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie w umowie kredytowej warunków dodatkowych.

Harmonogram spłat zgodnie ze SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 149-365705
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 250 000, 00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bank Spółdzielczy w Połańcu
Postadres: ul. Żapinowska 3
Plaats: Połaniec
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Postcode: 28-230
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 700 000.00 PLN
Laagste offerte: 776 306.65 PLN / Hoogste offerte: 776 306.65 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020