Diensten - 578332-2020

01/12/2020    S234

Finland-Espoo: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 234-578332

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Espoon kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0101263-6
Postadres: PL 640, Espoon kaupunki
Plaats: Espoo
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-02070
Land: Finland
E-mail: hankinta@espoo.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.espoo.fi/hankinnat
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuus

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Espoon kaupunki (myöhemmin myös tilaaja) pyytää tarjousta johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuudesta.

Tarkempi kuvaus hankinnan kohteesta on nähtävissä tarjouspyynnön liitteistä: TP1 Hankinnan kohteen kuvaus, TP2 Pääsopimus sekä TP4.0 Vaatimusmäärittelyn päädokumentti ja sen alaliitteet.

Jäljempänä kohdassa II. 1.5) Arvioitu kokonaisarvo ilmoitettu hankinnan ennakoitu arvo on laskettu hankintalain 30 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaisesti neljälle (4) vuodelle.

Hankinnan ennakoitu arvo on 5 000 000–7 000 000 EUR. Hankinnan ennakoidun arvon vaihteluväli johtuu mahdollisista käyttäjämäärien vaihtuvuudesta, esimerkiksi sote-uudistuksesta johtuen. Katso tarjouspyynnön liite 1. Hankinnan kohteen kuvaus, kappale 7. Mahdolliset muutokset ja lisähankinnat.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48451000 Software voor ERP (Enterprise resource planning)
72212451 Diensten voor ontwikkeling van software voor ERP (Enterprise resource planning)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja tulee voimaan allekirjoitushetkestä.

Espoon kaupunki tulee valitsemaan kilpailutuksen perusteella yhden (1) toimittajan ja yhden (1) varatoimittajan.

Hankinnassa käytettävää sopimusrakennetta on esitelty tarjouspyynnön liitteen TP Liite 8 Tarjousohjeet kohdassa 2. Tarjouspyynnön rakenne.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Järjestelmän arkkitehtuuri ja toteutustapa / Weging: 13
Kwaliteitscriterium - Naam: Järjestelmän toiminnallisuudet / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Järjestelmän käytettävyystesti / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: Toteutus- ja käyttöönottosuunnitelma / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Avainhenkilöiden kokemus ja osaaminen / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Avainhenkilöiden kokemus ja osaaminen: tiimihaastattelut / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Palveluiden ja yhteistyön laatu / Weging: 10
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ks. tarjouspyynnön liite Hankinnan kohteen kuvaus kohta 7. Mahdolliset muutokset ja lisähankinnat.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Lisätieto kohtaan: II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista.

Vaihtoehtoiset tarjoukset ovat tässä hankinnassa sallittuja ainoastaan siltä osin, että tarjoja voi valita haluamansa sopimusvaihtoehdon hankintayksikön tarjoamista vaihtoehdoista.

Katso tarjouspyynnön liite 1. Hankinnan kohteen kuvaus, kohta 3.7.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 014-028586
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Attido Oy
Nationaal identificatienummer: 2924911-7
Plaats: Espoo
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020