Diensten - 578333-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Aix-en-Provence: Reiniging van gebouwen

2020/S 234-578333

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Société française des habitations économiques (13)
Postadres: 1175 petite route des Milles, CS 40650
Plaats: Aix-en-Provence Cedex 4
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 13547
Land: Frankrijk
E-mail: marine.gasparini@groupe-arcade.com
Telefoon: +33 413570466
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sfhe.fr
Adres van het kopersprofiel: http://marches-securises.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SA d'HLM
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de nettoyage des parties communes et des espaces extérieurs de la SFHE pour ses résidences situées en Corse

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Accord-cadre mono-attributaire à bordereau de prix unitaires sans minimum ni maximum, relatifs à des prestations de nettoyage des parties communes et des espaces extérieurs de la SFHE pour ses résidences situées en Corse.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 68 015.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200 Reiniging van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Corse.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accord-cadre mono-attributaire à bordereau de prix unitaires sans minimum ni maximum, relatifs à des prestations de nettoyage des parties communes et des espaces extérieurs de la SFHE pour ses résidences situées en Corse.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 130-319302
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Accord-cadre mono-attributaire à bordereau de prix unitaires sans mini ni maxi, pour des prestations de nettoyage des parties communes et espaces extérieurs de la SFHE pour ses résidences en Corse

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TMG
Postadres: Lieu-dit Ardisson, BP 682
Plaats: Furiani
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 20600
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 68 015.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 136 030.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de grande instance
Postadres: 6 rue Joseph Autran
Plaats: Marseille
Postcode: 13006
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020