Diensten - 578346-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Palma: Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

2020/S 234-578346

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: INSS — Dirección Provincial en Illes Balears
Nationaal identificatienummer: Q0719005A
Postadres: C/ Pere Dezcallar i Net, 3
Plaats: Palma
NUTS-code: ES53 Illes Balears
Postcode: 07003
Land: Spanje
Contactpersoon: INSS — Dirección Provincial en Illes Balears
E-mail: catalina.egea@seg-social.es
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=0PG0S%2FgBX6AQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mantenimiento de las instalaciones del edificio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Illes Balears y su red de centros

Referentienummer: 07/UC-136/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Mantenimiento de las instalaciones del edificio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Illes Balears y su red de centros.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 103 424.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES53 Illes Balears
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mantenimiento de las instalaciones del edificio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Illes Balears y su red de centros.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Podrá ser prorrogado de forma expresa antes de su finalización, sin que la duración del contrato, incluidas las prórrogas, exceda de dos años.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 141-347203
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Mantenimiento de las instalaciones del edificio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Illes Balears y su red de centros

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Imesapi, S. A.
Nationaal identificatienummer: A28010478
Postadres: C/ Doctor Fleming, 10
Plaats: Quart de Poblet (Valencia)
NUTS-code: ES52 Comunidad Valenciana
Postcode: 46930
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 154 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 103 424.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Dirección Provincial del INSS en Illes Balears
Postadres: Pere Dezcallar i Net, 3
Plaats: Palma
Postcode: 07003
Land: Spanje
E-mail: contratacion.inss-baleares.dp@seg-social.es
Telefoon: +49 971437452
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020