Diensten - 578350-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Baza: Schoonmaken van scholen

2020/S 234-578350

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Baza
Nationaal identificatienummer: P1802400J
Postadres: Plaza Mayor, 4
Plaats: Baza
NUTS-code: ES614 Granada
Postcode: 18800
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Baza
E-mail: mercedes.sanchez@ayuntamientodebaza.es
Telefoon: +34 958700395
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ayuntamientodebaza.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=o8AF9cbTtI4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contratación del servicio de limpieza en colegios públicos y otros edificios dependientes del Ayuntamiento de Baza

Referentienummer: 16/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919300 Schoonmaken van scholen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contratación del servicio de limpieza en colegios públicos y otros edificios dependientes del Ayuntamiento de Baza.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 45 138.95 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CEIP San José de Calasanz

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919300 Schoonmaken van scholen
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES614 Granada
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CEIP San José de Calasanz.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Memoria del servicio, en la que se indiquen los aspectos recogidos en la cláusula 15 del pliego, apartado 2 / Weging: 49
Prijs - Weging: 51
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CEIP Jabalcón

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919300 Schoonmaken van scholen
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES614 Granada
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CEIP Jabalcón.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Memoria del servicio, en la que se indiquen los aspectos recogidos en la cláusula 15 del pliego, apartado 2 / Weging: 49
Prijs - Weging: 51
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CEIP Ciudad de Baza

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919300 Schoonmaken van scholen
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES614 Granada
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CEIP Ciudad de Baza.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Memoria del servicio, en la que se indiquen los aspectos recogidos en la cláusula 15 del pliego, apartado 2 / Weging: 49
Prijs - Weging: 51
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CEIP Francisco de Velasco

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919300 Schoonmaken van scholen
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES614 Granada
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CEIP Francisco de Velasco.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Memoria del servicio, en la que se indiquen los aspectos recogidos en la cláusula 15 del pliego, apartado 2 / Weging: 49
Prijs - Weging: 51
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Estación de autobuses

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919300 Schoonmaken van scholen
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES614 Granada
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Estación de autobuses.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Memoria del servicio, en la que se indiquen los aspectos recogidos en la cláusula 15 del pliego, apartado 2 / Weging: 49
Prijs - Weging: 51
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cine Ideal

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919300 Schoonmaken van scholen
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES614 Granada
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cine Ideal.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Memoria del servicio, en la que se indiquen los aspectos recogidos en la cláusula 15 del pliego, apartado 2 / Weging: 49
Prijs - Weging: 51
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 140-344737
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16/2020
Perceel nr.: 4
Benaming:

CEIP Francisco de Velasco

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Carmen Sánchez Pozo
Nationaal identificatienummer: 21432333J
Plaats: Baza
NUTS-code: ES614 Granada
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 66 947.70 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 273.85 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16/2020
Perceel nr.: 5
Benaming:

Estación de autobuses

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rosario Gavilán Valero
Nationaal identificatienummer: 74626918Z
Plaats: Baza
NUTS-code: ES614 Granada
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 600.66 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 808.31 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16/2020
Perceel nr.: 6
Benaming:

Cine Ideal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Carmen Sánchez Pozo
Nationaal identificatienummer: 21432333J
Plaats: Baza
NUTS-code: ES614 Granada
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 993.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 56.79 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Postadres: C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n
Plaats: Sevilla
Postcode: 41071
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020